Kho tàng Danh ngôn

Danh ngôn ngẫu nhiên

Giúp kẻ phạm tội sẽ chia phần tội lỗi.
He who helps the guilty, shares the crime.

Cuộc sống là những gì đang xảy ra trong khi bạn mải lo lập kế hoạch cho những chuyện khác.

Tác giả:

Trí tuệ của con người nếu không dùng tới sẽ bị khô héo.

Tác giả:

A friend doesn’t go on a diet because you are fat.

Tác giả:

Tết đến, rượu ngon đưa mấy chén

Tác giả: