Chuyên mục: Danh ngôn Tiếng anh

Challenges make you discover things about yourself that you never really knew. They’re what make the instrument stretch. What make you go beyond the norm.
Những thách thức khiến ta khám phá ra nhiều điều về bản thân mình mà ta chưa bao giờ thực sự biết tới. Chúng là những gì khiến dụng cụ căng ra – là những gì khiến ta vượt xa khỏi quy phạm.

Tác giả:

For success, attitude is equally as important as ability.
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

Tác giả:

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.

Tác giả:

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Tác giả:

It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart.
Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Tác giả:

To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.
Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần.

Tác giả:

A friend may be reckoned the masterpiece of nature.
Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.

Tác giả:

On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Tác giả:

There are the people you have known forever. Who like…know you…in this way that other people can’t. Because they’ve seen you change. They’ve let you change.
Có những người mà bạn sẽ quen thuộc mãi mãi. Những người hiểu bạn theo cái cách mà những người khác không thể hiểu. Bởi vì họ chứng kiến bạn thay đổi. Họ để cho bạn thay đổi.

Tác giả:

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.
Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

Tác giả:

If you see the troubles coming down the road, you can be sure that nine will run into the ditch before they reach you.
Nếu bạn thấy mười rắc rối đang đổ xuống đường, bạn có thể chắc rằng chín rắc rối sẽ rơi xuống mương trước khi chúng tới được chỗ bạn.

Tác giả:

Rare as is true love, true friendship is rarer.
Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

Tác giả:

I have learned more from my failures than from my success.
Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.

Tác giả:

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
Nhiều thất bại trong cuộc sống là do lúc bỏ cuộc, người ta không nhận ra họ đã gần thành công đến mức nào rồi.

Tác giả:

However rare true love may be, it is less so than true friendship.
Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.

Tác giả:

What does not kill me certainly makes me stronger.
Những gì không giết được tôi chắc chắn làm cho tôi mạnh hơn.

Tác giả:

Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure.
Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.

Tác giả:

Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose.
Nhiều người có ý tưởng sai lầm về điều sản sinh ra hạnh phúc đích thực. Nó không đạt được qua sự tự thỏa mãn mà qua sự trung thành với một mục đích đáng giá.

Friendship cheers like a sunbeam, charms like a good story, inspires like a brave leader, binds like a golden chain, and guides like a heavenly vision.
Tình bạn reo vui như tia nắng, quyến rũ như một câu chuyện hay, truyền cảm hứng như một nhà chỉ huy dũng cảm, gắn kết như một sợi dây chuyền vàng, và dẫn đường chỉ lối như một cảnh mộng thiên đường.

Tác giả:

The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly – that is what each of us is here for.

Mục đích của cuộc sống là tự phát triển. Nhận ra sự hoàn hảo tự nhiên của mỗi người là điều mà mỗi chúng ta sinh ra để thực hiện.

Tác giả:

The friendship that can cease has never been real.
Tình bạn có thể chấm dứt thì chưa bao giờ là tình bạn thực sự.

Tác giả:

The heart is forever inexperienced.
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.

Tác giả:

You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality.
Bạn không thể trở thành bạn dựa trên bất kỳ điều kiện nào khác ngoài điều kiện bình đẳng.

Tác giả:

Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Tác giả: