Chuyên mục: Danh ngôn Tiếng anh

I’ve never tried to block out the memories of the past, even though some are painful. I don’t understand people who hide from their past. Everything you live through helps to make you the person you are now.
Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ.

Tác giả:

There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.
Có sự thông thái của tâm tưởng, va có sự thông thái của con tim.

Tác giả:

Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.
Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

Tác giả:

A star has 5 ends.
A square has 4 ends.
A triangle has 3 ends.
A line has 2 ends.
A life has one end.
But I hope our love has no end…
Ngôi sao có 5 điểm kết thúc. Hình vuông có 4 điểm kết thúc. Tam giác có 3 điểm kết thúc. Đoạn thẳng có 2 điểm kết thúc. Cuộc đời có 1 điểm kết thúc. Nhưng anh mong tình chúng mình không có điểm dừng…

Tác giả:

The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.

Kẻ ngu ngốc không tha thứ và không quên; kẻ khờ khạo tha thứ và quên; kẻ khôn ngoan tha thứ nhưng không quên.

Tác giả:

To want to be what one can be is purpose in life.

Ước muốn trở thành những gì mình có thể là mục đích trong cuộc đời.

Tác giả:

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.
Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.

Tác giả:

Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

Tác giả:

Cats are mysterious kind of folk – there is more passing in their minds than we are aware of.

Mèo là một loài bí ẩn – có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được.

Tác giả:

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Tác giả:

Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life.

Hướng tới sự thành công chứ không phải sự hoàn hảo. Đừng bao giờ từ bỏ sự đúng đắn để trở nên sai trái, bởi nếu thế bạn sẽ đánh mất khả năng học những điều mới và tiến lên phía trước trong cuộc đời.

Tác giả:

Nothing happens unless first a dream.
Chẳng có gì xảy ra trừ khi có ước mơ trước đã.

Tác giả:

Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.
Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

Tác giả:

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó

Tác giả:

Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.
Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Tác giả:

What good is money if it can’t buy happiness?
Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Tác giả:

Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.
Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Tác giả:

Rains fall, winds blow, the sun shines… it all comes naturally, just like loving you.
Mưa rơi, gió thổi, mặt trời chiếu sáng….tất cả diễn ra một cách tự nhiên, hệt như tôi yêu nàng.

Tác giả:

The highest result of education is tolerance.
Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.

Tác giả:

There is no instinct like that of the heart.
Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Tác giả:

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Tác giả:

Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.
Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.

Tác giả:

One of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily we can make others happy in the same way when they need help and sympathy.

Tác giả:

Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose.
Nhiều người có ý tưởng sai lầm về điều sản sinh ra hạnh phúc đích thực. Nó không đạt được qua sự tự thỏa mãn mà qua sự trung thành với một mục đích đáng giá.