Tác giả: Jim Rohn

Hãy bước rời khỏi 97% đám đông. Đừng nghe theo lời bào chữa của họ. Hãy nắm lấy cuộc đời mình.
Walk away from the 97 percent crowd. Don’t use their excuses. Take charge of your own life.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Vốn từ cho chúng ta khả năng hiểu và thể hiện. Nếu bạn có vốn từ nghèo nàn, bạn cũng sẽ có tầm nhìn giới hạn và tương lai giới hạn.
Vocabulary enables us to interpret and to express. If you have a limited vocabulary, you will also have a limited vision and a limited future.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta cần dạy con trẻ cách tranh luận về những vấn đề lớn trong cuộc sống. Tranh luận củng cố những điều trẻ tin và cho phép trẻ tự bảo vệ bản thân trước những luồng tư tưởng sẽ đến trước chúng.
We need to teach our children how to debate the major life issues. Debate strengthens their beliefs and enables them to defend themselves against ideologies that are going to come their way.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Dám nghĩ dám làm đầu tiên là sự sáng tạo. Bạn cần sự sáng tạo để thấy ở ngoài kia có gì và định hình nó có lợi cho mình. Bạn cần sự sáng tạo để nhìn vào thế giới hơi khác đi một chút. Bạn cần sự sáng tạo để tiếp cận theo hướng khác, để khác biệt.
Enterprise is first creativity. You need creativity to see what’s out there and shape it to your advantage. You need creativity to look at the world a little differently. You need creativity to take a different approach, to be different.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta không được trả lương cho tiếng đồng hồ; Ta được trả lương cho giá trị mà ta mang đến cho tiếng đồng hồ đó.
We don’t get paid for the hour; we get paid for the value we bring to the hour.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy đấu tranh với kẻ địch. Hãy đấu tranh với nỗi sợ của mình. Hãy củng cố lòng can đảm để chống lại thứ đang níu bạn lại, thứ ngăn bạn đạt được mục tiêu và giấc mơ. Hãy can đảm trong cuộc đời, trong theo đuổi những gì bạn muốn và con người bạn muốn trở thành.
Do battle with the enemy. Do battle with your fears. Build your courage to fight what’s holding you back, what’s keeping you from your goals and dreams. Be courageous in your life and in your pursuit of the things you want and the person you want to become.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy học cách nói không. Đừng để miệng của bạn chất oằn lưng bạn.
Learn how to say no. Don’t let your mouth overload your back.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không thể độc lập về tài chính vào lúc bạn bốn mươi hay năm mươi tuổi, điều đó không có nghĩa là bạn không gặp đúng thời ở vào đúng quốc gia. Nó chỉ đơn giản là bạn đã lập kế hoạch sai.
If you are not financially independent by the time you are forty or fifty, it doesn’t mean that you are living in the wrong country or at the wrong time. It simply means that you have the wrong plan.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chính cách chúng ta cảm thấy về bản thân tạo ra phần thưởng lớn nhất trong mọi hoạt động. Không phải thứ ta nhận được khiến ta đáng giá, chính con người mà ta trở thành trong quá trình hành động mang lại giá trị cho cuộc sống của ta.
It is how we feel about ourselves that provides the greatest reward from any activity. It is not what we get that makes us valuable, it is what we become in the process of doing that brings value into our lives.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người giàu đầu tư tiền và sử dụng phần còn lại; người nghèo sử dụng tiền và đầu tư phần còn lại.
The rich invest their money and spend what is left; the poor spend their money and invest what is left.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai nỗi đau: sự đau đớn của kỷ luật hay sự đau đớn của nỗi ân hận.
We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn sẽ muốn đặt ra mục tiêu đủ lớn để trong quá trình phấn đấu đạt được nó, bạn trở thành con người đáng trở thành.
You want to set a goal that is big enough that in the process of achieving it you become someone worth becoming.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hình thức đáng giá nhất của kỷ luật là kỷ luật mà bạn áp dụng cho chính mình. Đừng chờ đợi mọi chuyện xuống dốc đến mức người khác phải cưỡng chế kỷ luật vào cuộc sống của bạn.
The most valuable form of discipline is the one that you impose upon yourself. Don’t wait for things to deteriorate so drastically that someone else must impose discipline in your life.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cùng một ngọn gió đưa đẩy tất cả chúng ta. Ngọn gió kinh tế, ngọn gió xã hội, ngọn gió chính trị. Cùng ngọn gió ấy đưa đẩy tất cả mọi người. Sự khác biệt nơi bạn hạ cánh một năm sau, ba năm sau, năm năm sau, sự khác biệt ở điểm đến không phụ thuộc vào ngọn gió mà vào hướng buồm.
The same wind blows on us all. The economic wind, the social wind, the political wind. The same wind blows on everybody. The difference in where you arrive in one year, three years, five years, the difference in arrival is not the blowing of the wind but the set of the sail.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Một người quan tâm tới người khác, điều đó thể hiện giá trị lớn nhất của cuộc sống.
One person caring about another represents life’s greatest value.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Động lực tốt nhất là động lực tự thân. Anh nói, ‘Tôi ước giá mà có ai đến và thổi bùng tôi lên.’ Nếu không có ai đến thì sao? Bạn phải có kế hoạch tốt hơn cho cuộc đời mình.
The best motivation is self-motivation. The guy says, ‘I wish someone would come by and turn me on.’ What if they don’t show up? You’ve got to have a better plan for your life.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Ngôn từ làm hai điều chính yếu: Chúng tạo ra thức ăn cho trí óc, cũng như tạo ra ánh sáng của sự thấu hiểu và nhận thức.
Words do two major things: They provide food for the mind and create light for understanding and awareness.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng đòi hỏi sự an toàn, hãy đòi hỏi sự phiêu lưu. Thà sống 30 năm đầy phiêu lưu còn hơn 100 năm an toàn trong góc.
Don’t ask for security, ask for adventure. Better to live 30 years full of adventure than a 100 years safe in the corner.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không thể nói điều mà bạn không biết. Bạn không thể chia sẻ điều mà bạn không cảm thấy. Bạn không thể thể hiện điều mà bạn không có. Và bạn không thể cho thứ mà bạn không sở hữu. Để cho đi và chia sẻ, và để điều đó hữu ích, đầu tiên bạn phải có nó. Giao tiếp tốt bắt đầu bằng sự chuẩn bị tốt.
You cannot speak that which you do not know. You cannot share that which you do not feel. You cannot translate that which you do not have. And you cannot give that which you do not possess. To give it and to share it, and for it to be effective, you first need to have it. Good communication starts with good preparation.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thiếu quả quyết là kẻ trộm cơ hội.
Indecision is the thief of opportunity.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề với việc chờ đến ngày mai là khi cuối cùng ngày mai đến, nó được gọi là hôm nay.
The problem with waiting until tomorrow is that when it finally arrives, it is called today.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không có kế hoạch cho điều bạn muốn, thì bạn có thể sẽ thấy mình đi theo kế hoạch của người khác và sau đó phạt hiện đấy không phải là hướng mình muốn đi. Bạn phải tự thiết kế cuộc đời mình.
If you don’t have a plan for what you want, then you will probably find yourself buying into someone else’s plan and later find out that was not the direction you wanted to go. You’ve got to be the architect of your life.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nơi tốt nhất để giải quyết một vấn đề là ở trên giấy.
The best place to solve a problem is on paper.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống là sự cộng dồn – Hoặc sai lầm của ta cộng dồn thành thứ ta không có, hoặc những quyết định sáng suốt cộng dồn thành thứ ta có.
Life is accumulative – Either our errors accumulate to what we don’t get, or our wise decisions accumulate into what we do get.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,