Giữa sức ép của những sự kiện lớn, nguyên tắc bình thường không có tác dụng.
Amid the pressure of great events, a general principle gives no help.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-09T01:06:01+07:00 DanhNgon.Net