Chuyên mục: Tổng hợp

Hỏi: Thế nào là bình an? Trả lời: Thế nào là hỗn loạn? Bình an là sự chấm dứt hỗn loạn.
Q: What’s peacefulness like? A: What’s confusion? Well, peacefulness is the end of confusion.

Dễ thực hiện sự hào phòng nhất khi số lượng nhỏ. Ta dễ cho đi mười xu khi ta có một đô; sẽ khó khăn hơn chút để cho đi một trăm ngàn khi ta có một triệu.
It’s best to start the discipline of generosity when the amounts are small. It’s easy to give ten cents out of a dollar; it’s a little harder to give a hundred thousand out of a million.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ân huệ không được người nhận mong muốn sẽ chẳng được biết ơn.
Unwanted favours gain no gratitude.

Tác giả:
Từ khóa:

Ánh sáng của sự đồng lòng chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất.
So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng quyết tâm vô hình có thể tựu thành hầu như mọi thứ, và trong nó chính là sự khác biệt giữa vĩ nhân và kẻ tầm thường.
An invincible determination can accomplish almost anything and in this lies the great distinction between great men and little men.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai cũng có cả bầu trời đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.
Everyone has ocean’s to fly, if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe. But what do dreams know of boundaries?

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.

Tác giả:
Từ khóa:

Người Thắng luôn là một phần của câu trả lời.
Người Thua luôn là một phần của vấn đề.
Người Thắng luôn có chương trình thực hiện.
Người Thua luôn có lý lẽ ngụy biện.
Người Thắng nói, “Hãy để tôi làm cho bạn.”
Người Thua nói, “Đó không phải là việc của tôi.”
Người Thắng thấy câu trả lời trong mỗi vấn đề.
Người Thua thấy vấn đề trong mỗi câu trả lời.
Người Thắng thấy mầm xanh gần mỗi hố cát.
Người Thua thấy hai hay ba hố cát gần mỗi mầm xanh.
Người Thắng nói, “Có lẽ khó khăn đấy, nhưng có thể làm được.”
Người Thua nói, “Có lẽ sẽ làm được, nhưng quá khó khăn.”
Hãy làm Người Thắng.
The Winner is always part of the answer.
The Loser is always part of the problem.
The Winner always has a program.
The Loser always has an excuse.
The Winner says, “Let me do it for you.”
The Loser says, “That’s not my job.”
The Winner sees an answer for every problem.
The Loser sees a problem for every answer.
The Winner sees a green near every sand trap.
The Loser sees two or three sand traps near every green.
The Winner says, “It may be difficult but it’s possible.”
The Loser says, “It might be possible but it’s too difficult.”
Be a Winner.

Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.
It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nói người khác khiến mình thống khổ, không bằng nói sự tu dưỡng của chính mình không đủ.
与其说是别人让你痛苦,不如说自己的修养不够。

Vấn đề với những người với trí óc khép kín là miệng họ luôn luôn mở.
The problem with closed-minded people is that their mouth is always open.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người mạnh mẽ không thỏa hiệp, và nguyên tắc không bao giờ nên bị thỏa hiệp.
Strong men don’t compromise, it is said, and principles should never be compromised.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy luôn nhớ… Lời đồn đại được những kẻ ác ý mang theo, lan truyền bởi những kẻ ngu xuẩn, và được chấp nhận bởi người khờ dại.
Always remember… Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự thật rằng, để có thể làm bất cứ thứ gì đáng làm trên thế giới này, chúng ta không thể chỉ đứng yên run rẩy và nghĩ về sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Chúng ta phải xông tới và giành giật, dùng hết sức của mình.
The fact is, that to do anything in the world worth doing, we must not stand back shivering and thinking of the cold and danger, but jump in and scramble through as well as we can.

Cho dù bạn chiến đấu chống lại bóng tối dữ dội đến thế nào, mỗi ánh sáng đều hắt bóng, và bạn càng tới gần ánh sáng, cái bóng đó lại càng tối sẫm.
No matter how hard you fight the darkness, every light casts a shadow, and the closer you get to the light, the darker that shadow becomes.

Tác giả:
Từ khóa:

Lúc nguy cấp chỉ nên trông cậy những điều của mình, không nên trông cậy những điều của người.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
不要太肯定自己的看法,这样子比较少后悔。

Tác giả:
Từ khóa:

Sẽ chẳng ai nói gì nhiều trong xã hội nếu họ biết mình thường hay hiểu nhầm nhau đến thế nào.
No one would talk much in society if they knew how often they misunderstood others.

Tác giả:
Từ khóa:

Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.
Even where there is talent, culture, knowledge, if there is not earnestness, it does not go to the root of things.

Thiên nhiên mới xảo quyệt làm sao khi giấu đi từng nếp nhăn của sự già cỗi không tưởng nổi sau những đóa hồng và vi-ô-lét và sương sớm!
How cunningly nature hides every wrinkle of her inconceivable antiquity under roses and violets and morning dew!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lặn xuống đáy lạc thú, chúng ta mang lên nhiều sỏi hơn là ngọc trai.
In diving to the bottom of pleasure we bring up more gravel than pearls.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi chế độ độc tài là thực tế, cách mạng trở thành quyền lợi.
When dictatorship is a fact, revolution becomes a right.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta đợi ai đó khác, hoặc nếu chúng ta đợi tới một lúc nào đó khác. Chúng ta là người mà mình đang đợi. Chúng ta là thay đổi mà mình đang tìm kiếm.
Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.

Tác giả:
Từ khóa: , ,