Tác giả: Andrew Carnegie

Làm việc nhóm hoạt động hữu hiệu nhất nếu mỗi cá nhân đều giúp người khác thành công, tăng cường sự hiệp lực của đội ngũ; lý tưởng thì mỗi người đều cống hiến những kỹ năng khác nhau để tăng tính hiệu quả của đội ngũ và tăng cường sự đoàn kết.
Teamwork appears most effective if each individual helps others to succeed, increasing the synergy of that team; ideally, every person will contribute different skills to increase the efficiency of the team and develop its unity.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.
Teamwork is the ability to work together toward a common vision. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

Tác giả:
Từ khóa:

Người không thể dùng lý trí là kẻ ngu. Người không chịu dùng lý trí là kẻ mù quáng. Người không dám dùng lý trí là nô lệ.
He that cannot reason is a fool. He that will not is a bigot. He that dare not is a slave.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn nghĩa vụ. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ sẽ thắng cuộc đua.
Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

Thời điểm tốt nhất để mở rộng là khi không ai khác dám mạo hiểm.
The best time to expand is when no one else dares to take risks.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự giàu sang không phải để nuôi dưỡng cái tôi, mà để nuôi dưỡng người đói và để giúp người khác tự giúp chính họ.
Wealth is not to feed our egos but to feed the hungry and to help people help themselves.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tất cả mọi thành tựu, tất cả mọi của cải kiếm được đều bắt đầu từ một ý tưởng.
All achievements, all earned riches have their beginning in an idea.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy thực hiện nghĩa vụ của mình nhiều hơn một chút, và tương lai sẽ tự lo cho bản thân.
Do your duty and a little more and the future will take care of itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.
Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn thế. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ là con ngựa thắng cuộc đua.

Tác giả:

Trao tiền đi một cách thông minh khó khăn hơn khi ban đầu kiếm được số tiền ấy.
It is more difficult to give money away intelligently than to earn it in the first place.

Tác giả:
Từ khóa:

Tinh thần đội ngũ là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung. Khả năng định hướng thành tựu cá nhân hướng về mục tiêu của tổ chức. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.
Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy chỉ cho tôi người có khả năng tầm tầm nhưng lại có khát vọng mãnh liệt, và tôi sẽ luôn chỉ cho bạn thấy một người thành công.
Show me a man of average ability but extraordinary desire and I’ll show you a winner every time.

Bạn không thể đẩy ai leo cao lên thang trừ phi anh ta sẵn lòng tự mình leo một chút.
You cannot push any one up a ladder unless he be willing to climb a little himself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người bình thường chỉ đổ 25% năng lượng và khả năng vào công việc. Thế giới sẽ ngả mũ đón chào người đổ hơn 50% khả năng của mình, và thế giới sẽ xoay mình vì số ít những người cống hiến cả 100%.
The average person puts only 25% of his energy and ability into his work. The world will take off its hat to those who put in more than 50% of their capacity and the world will stand on its head for those few and far between souls who devote 100%.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người thành công là những người đã chọn một hướng đi rồi đeo bám nó.
The men who have succeeded are men who have chosen one line and stuck to it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người không thể tự tìm động lực cho mình sẽ phải hài lòng với sự tầm thường, cho dù các tài năng khác của họ cao đến bao nhiêu.
People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người mạnh mẽ không thỏa hiệp, và nguyên tắc không bao giờ nên bị thỏa hiệp.
Strong men don’t compromise, it is said, and principles should never be compromised.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều đầu tiên cần làm khi đối mặt với trở ngại đơn giản là đứng lên đối đầu và không phàn nàn hay than vãn mà tấn công nó trực diện. Đứng lên đối đầu với trở ngại và làm gì đó để đối phó với nó. Bạn sẽ thấy nó không mạnh bằng một nửa những gì bạn tưởng. Cứ đứng lên đối đầu, chỉ cần thế, và không chùn bước, và nó cuối cùng sẽ vỡ. Bạn sẽ đập vỡ nó. Thứ gì đó phải vỡ và đó không phải là bạn, đó là trở ngại.
The first thing to do about an obstacle is simply to stand up to it and not complain about it or whine under it but forthrightly attack it. Stand up to your obstacles and do something about them. You will find that they haven’t half the strength you think they have. Just stand up to it, that’s all, and don’t give way under it, and it will finally break. You will break it. Something has to break and it won’t be you, it will be the obstacle.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thể đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực lao động nào. Luôn luôn có không gian trên đỉnh cao đối với mọi theo đuổi. Hãy tập trung mọi suy nghĩ và năng lượng vào những nhiệm vụ của mình.
Success can be attained in any branch of human labor. There is always room at the top in every pursuit. Concentrate all your thought and energy upon the performance of your duties.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mục đích duy nhất của việc trở nên giàu có là để cho tiền bạc đi.
The sole purpose of being rich is to give away money.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy là vua trong những giấc mơ của mình. Hãy lập lời thề rằng bạn sẽ vươn tới vị trí đó, với danh vọng không vết nhơ, và đừng lập lời thề nào khác có thể lấy mất sự tập trung của bạn.
Be king in your dreams. Make your vow that you will reach that position, with untarnished reputation, and make no other vow to distract your attention.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một.
Strength is derived from unity. The range of our collective vision is far greater when individual insights become one.

Trong khi quy luật của sự cạnh tranh có thể đôi lúc khó khăn cho mỗi cá thể, nó là tốt nhất cho giống loài, bởi vì nó cho phép sự sống còn của những cá thể phù hợp nhất trong mọi lĩnh vực.
And while the law of competition may be sometimes hard for the individual, it is best for the race, because it ensures the survival of the fittest in every department.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng hài lòng với việc chỉ làm nghĩa vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn nghĩa vụ. Chính con ngựa vượt lên trước một cái cổ sẽ chiến thắng cuộc đua.
Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It’s the horse that finishes a neck ahead that wins the race.

Tác giả:
Từ khóa: