Từ khóa: Giải pháp

Để giải quyết bất kỳ rắc rối nào, có ba câu hỏi bạn có thể tự hỏi: Đầu tiên, tôi có thể làm gì? Thứ hai, tôi có thể đọc gì? Và thứ ba, tôi có thể hỏi ai?
To solve any problem, here are three questions to ask yourself: First, what could I do? Second, what could I read? And third, who could I ask?

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn chỉ phải giải quyết hai vấn đề khi lên mặt trăng: đầu tiên, làm sao để tới đó; và thứ hai, làm sao để quay lại. Chìa khóa sẽ không rời đi cho tới khi nào bạn giải quyết xong cả hai vấn đề này.
You only have to solve two problems when going to the moon: first, how to get there; and second, how to get back. The key is don’t leave until you have solved both problems.

Tác giả:
Từ khóa:

Nơi tốt nhất để giải quyết một vấn đề là ở trên giấy.
The best place to solve a problem is on paper.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy xác định vấn đề, nhưng hãy dồn sức lực và năng lượng cho giải pháp.
Identify your problems, but give your power and energy to solutions.

Tác giả:
Từ khóa:

Lý trí là một chuyện, sinh vật con người lại là chuyện khác. Bạn có thể dễ dàng đưa ra một giải pháp lý trí cho điều gì đó và cùng lúc ấy hy vọng trong tim rằng nó sẽ không thành công.
Logic is one thing, the human animal another. You can quite easily propose a logical solution to something and at the same time hope in your heart of hearts it won’t work out.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chậc, nếu đã có thể nghĩ ra, nghĩa là có thể thực hiện, vấn đề nào cũng có thể vượt qua.
Well, if it can be thought, it can be done, a problem can be overcome.

Tác giả:
Từ khóa:

Vũ trụ này cân bằng đến nỗi chỉ việc bạn có một vấn đề cũng đã là dấu hiệu cho thấy có một giải pháp.
The universe is so well balanced that the mere fact that you have a problem also serves as a sign that there is a solution.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự nhiệt tình quan trọng hơn mọi tiện ích khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ đạt được thành công ở nơi mà người ta nghĩ không thể thành công.
Enthusiasm is more important than any other commodity. It will find solutions when none are apparent, and it will achieve success where none is thought possible.

Với mọi vấn đề, luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất.
To every problem, there is a most simple solution.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người phần lớn cảm thấy thoải mái với những vấn đề cũ hơn là với những giải pháp mới.
Most people are more comfortable with old problems than with new solutions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sau mọi cơn bão, mặt trời đều sẽ mỉm cười; với mọi vấn đề, luôn có giải pháp, và nghĩa vụ vĩnh viễn của tâm hồn là giữ mình vui vẻ.
After every storm the sun will smile; for every problem there is a solution, and the soul’s indefeasible duty is to be of good cheer.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi giải pháp cho mọi vấn đề đều đơn giản. Chính ở giữa hai bên mới là bí ẩn.
Every solution to every problem is simple. It’s the distance between the two where the mystery lies.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.
Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người lãnh đạo bỏ 5% thời gian cho rắc rối và 95% thời gian cho giải pháp. Hãy vượt qua & nghiền nát nó!
Leaders spend 5% of their time on the problem & 95% of their time on the solution. Get over it & crush it!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nỗi sợ là sự thiếu tin tưởng vào khả năng bản thân có thể tìm ra các giải pháp hữu hiệu.
Fear is the lack of faith in one’s ability to create powerful solutions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn biết vấn đề của thế giới này là gì không? Ai cũng muốn có giải pháp màu nhiệm nào đó cho vấn đề của họ, và tất cả mọi người đều không chịu tin vào phép màu.
You know what the issue is with this world? Everyone wants some magical solution to their problem and everyone refuses to believe in magic.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu tôi có một giờ để giải quyết một vấn đề, tôi sẽ bỏ ra 55 phút nghĩ về vấn đề, và 5 phút nghĩ về giải pháp.
If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.

Tác giả:
Từ khóa:

Mục đích của người lãnh đạo hiệu quả là hướng đội của bạn tập trung vào giải pháp thay vì tập trung vào vấn đề.
The goal of an effective leader is to recondition your team to be solution focused rather than problem focused.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giống như trong giải tích nhiều biến, luôn thường có một số giải pháp cho bất cứ vấn đề nào.
As you will find in multivariable calculus, there is often a number of solutions for any given problem.

Tác giả:
Từ khóa: