Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-01T14:59:04+07:00 , DanhNgon.Net