Từ khóa: Ưu tiên

Tôi đã học được rằng bạn không thể có mọi thứ và làm mọi chuyện vào cùng một lúc.
I’ve learned that you can’t have everything and do everything at the same time.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng lảng tránh vấn đề khó khăn nhất. Điều đó chỉ khiến sẽ còn lại phần khó khăn nhất khi bạn mệt mỏi nhất. Hãy làm xong vấn đề khó khăn nhất – từ đó về sau chỉ còn là đoạn xuống đồi.
Don’t duck the most difficult problems. That just ensures that the hardest part will be left when you are most tired. Get the big one done – it’s downhill from then on.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người không thay đổi, những mối ưu tiên của họ thay đổi.
People don’t change, their priorities do.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng hét to nhất.
The things which are most important don’t always scream the loudest.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật Thúc đẩy Hiệu quả nêu rằng “Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện, nhưng luôn có đủ thời gian để làm chuyện quan trọng nhất.”
The law of Forced Efficiency says that “There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy xác định vấn đề quan trọng và hành động với cảm giác gấp gáp.
Identify the important and act with the sense of urgency.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết quyết định điều gì quan trọng nhất và bỏ qua những việc tầm thường khác.

Tác giả:
Từ khóa:

Một người bình thường xây dựng được thói quen tạo thứ tự ưu tiên rõ ràng và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhanh chóng sẽ chạy được hàng vòng xung quanh một người tài ba nói rất nhiều và lập nhiều kế hoạch tuyệt diệu nhưng làm được rất ít.
An average person who develops the habit of setting clear priorities and getting important tasks completed quickly will run circles around a genius who talks a lot and makes wonderful plans but gets very little done.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ để ai trở thành sự ưu tiên của bạn trong khi cho phép bạn trở thành lựa chọn của họ.
Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã phát hiện và tái phát hiện ra một sự thật đơn giản. Đó là: khả năng tập trung toàn diện vào nhiệm vụ quan trọng nhất, làm tốt nó, và hoàn thành nó dứt điểm, là chìa khóa dẫn tới thành công lớn, thành tựu, sự tôn trọng, danh vọng và hạnh phúc trong cuộc đời.
Throughout my career, I have discovered and rediscovered a simple truth.It is this: the ability to concentrate single-mindedly on your most important task, to do it well and to finish it completely, is the key to great success, achievement, respect, status and happiness in life.

Có loại khuynh hướng quỷ quyệt là bỏ quên những nhiệm vụ quan trọng nhưng không cần hoàn thành trong ngày hôm nay – hoặc thậm chí trong tuần này.
There is an insidious tendency to neglect important tasks that do not have to be done today—or even this week.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong các mối quan hệ và trong mọi công việc, điều quan trọng là chúng ta chỉ tập trung vào điều đáng kể và quan trọng nhất.
It seems essential, in relationships and all tasks, that we concentrate only on what is most significant and important.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ coi ai là sự ưu tiên khi họ chỉ coi bạn là một lựa chọn.
Never make someone a priority when all you are to them is an option.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ ai thật sự quan tâm tới bạn sẽ không bao giờ đặt bạn cuối cùng trong danh sách của họ. Bạn sẽ là một ưu tiên trong đời họ.
Anyone that truly cares about you will never put you last on their list. You would be a priority in their life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người phải được định nghĩa bởi những mối ưu tiên của anh ta, chứ không phải bởi mong muốn. Hành động lại định nghĩa những mối ưu tiên.
A man must be defined by his priorities, not by his desires. His actions define his priorities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thứ bạn cảm thấy tốt nhất trong thâm tâm là thứ bạn nên bỏ thời gian ra để làm.
The things that feel best in your heart are the things you should spend your time doing.

Tác giả:
Từ khóa:

Nơi nào có sự tập trung, nơi đó có năng lượng.
Where focus goes, energy flows.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy phân biệt điều gì cần coi trọng, và hãy cười mọi thứ còn lại.
Learn what is to be taken seriously and laugh at the rest.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn chỉ có thể làm được một việc một lúc. Tôi đơn giản xử trí một vấn đề và tập trung tất cả nỗ lực vào điều tôi đang làm ngay lúc đó.
You can do only one thing at a time. I simply tackle one problem and concentrate all efforts on what I am doing at the moment.

Tác giả:
Từ khóa:

Những điều tốt đẹp xảy ra khi bạn biết đặt thứ tự ưu tiên.
Good things happen when you get your priorities straight.

Tác giả:
Từ khóa:

Mối nguy hiểm nhất của bạn là để những chuyện khẩn cấp đẩy việc quan trọng ra ngoài.
Your greatest danger is letting the urgent things crowd out the important.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu có chín con thỏ trên mặt đất và nếu bạn muốn bắt được một con, hãy tập trung vào một con thôi.
If there are nine rabbits on the ground and if you want to catch one, just focus on one.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian dành cho gia đình không phải vấn đề có tiện hay không. Đó là vấn đề của sự ưu tiên.
Family time is not a matter of convenience. It is a matter of priority.

Tác giả:
Từ khóa: , ,