Từ khóa: Ưu tiên

Đừng bao giờ coi ai là sự ưu tiên khi họ chỉ coi bạn là một lựa chọn.
Never make someone a priority when all you are to them is an option.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiếu thời gian thực ra là thiếu sự ưu tiên.
Lack of time is actually lack of priorities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn chỉ có thể làm được một việc một lúc. Tôi đơn giản xử trí một vấn đề và tập trung tất cả nỗ lực vào điều tôi đang làm ngay lúc đó.
You can do only one thing at a time. I simply tackle one problem and concentrate all efforts on what I am doing at the moment.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy có lòng tự tôn… đừng bao giờ cho phép ai trở thành ưu tiên của bạn trong khi bạn chỉ là một lựa chọn của người ta.
Have self respect… never allow anyone to be your priority while allowing yourself to be their option.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy phân biệt điều gì cần coi trọng, và hãy cười mọi thứ còn lại.
Learn what is to be taken seriously and laugh at the rest.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ để ai trở thành sự ưu tiên của bạn trong khi cho phép bạn trở thành lựa chọn của họ.
Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người phải được định nghĩa bởi những mối ưu tiên của anh ta, chứ không phải bởi mong muốn. Hành động lại định nghĩa những mối ưu tiên.
A man must be defined by his priorities, not by his desires. His actions define his priorities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy xác định vấn đề quan trọng và hành động với cảm giác gấp gáp.
Identify the important and act with the sense of urgency.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng hét to nhất.
The things which are most important don’t always scream the loudest.

Tác giả:
Từ khóa:

Những điều tốt đẹp xảy ra khi bạn biết đặt thứ tự ưu tiên.
Good things happen when you get your priorities straight.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian dành cho gia đình không phải vấn đề có tiện hay không. Đó là vấn đề của sự ưu tiên.
Family time is not a matter of convenience. It is a matter of priority.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng tính số lượng điều mình làm, hãy làm điều có trọng lượng.
Don’t count the things you do, do the things that count.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi đã đơn giản hoá cuộc đời mình bằng cách đặt ra các mối ưu tiên.
In a way, I have simplified my life by setting priorities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai bận rộn trên thế gian này, tất cả luôn luôn là vấn đề của sự ưu tiên. Bạn sẽ luôn tìm được thời gian cho điều mình cảm thấy quan trọng.
There is no one busy in this world, it’s always about priorities. You will always find time for the things you feel important.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi đã học được rằng bạn không thể có mọi thứ và làm mọi chuyện vào cùng một lúc.
I’ve learned that you can’t have everything and do everything at the same time.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy luôn tập trung vào cách sử dụng thời gian hữu hiệu nhất. Đây là điều chia tách giữa người thắng và kẻ thua.
Always concentrate on the most valuable use of your time. This is what separates the winners from the losers.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Có loại khuynh hướng quỷ quyệt là bỏ quên những nhiệm vụ quan trọng nhưng không cần hoàn thành trong ngày hôm nay – hoặc thậm chí trong tuần này.
There is an insidious tendency to neglect important tasks that do not have to be done today—or even this week.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sống dưới ánh sáng của vĩnh hằng thay đổi thứ tự ưu tiên của bạn.
Living in light of eternity changes your priorities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết quyết định điều gì quan trọng nhất và bỏ qua những việc tầm thường khác.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật Thúc đẩy Hiệu quả nêu rằng “Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện, nhưng luôn có đủ thời gian để làm chuyện quan trọng nhất.”
The law of Forced Efficiency says that “There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing.

Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ ai thật sự quan tâm tới bạn sẽ không bao giờ đặt bạn cuối cùng trong danh sách của họ. Bạn sẽ là một ưu tiên trong đời họ.
Anyone that truly cares about you will never put you last on their list. You would be a priority in their life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu có chín con thỏ trên mặt đất và nếu bạn muốn bắt được một con, hãy tập trung vào một con thôi.
If there are nine rabbits on the ground and if you want to catch one, just focus on one.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong các mối quan hệ và trong mọi công việc, điều quan trọng là chúng ta chỉ tập trung vào điều đáng kể và quan trọng nhất.
It seems essential, in relationships and all tasks, that we concentrate only on what is most significant and important.

Tác giả:
Từ khóa: ,