Từ khóa: Từ thiện

Dễ thực hiện sự hào phòng nhất khi số lượng nhỏ. Ta dễ cho đi mười xu khi ta có một đô; sẽ khó khăn hơn chút để cho đi một trăm ngàn khi ta có một triệu.
It’s best to start the discipline of generosity when the amounts are small. It’s easy to give ten cents out of a dollar; it’s a little harder to give a hundred thousand out of a million.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc từ thiện muốn được tuyên dương không còn là từ thiện nữa.
That charity which longs to publish itself ceases to be charity.

Tác giả:
Từ khóa:

Mục đích duy nhất của việc trở nên giàu có là để cho tiền bạc đi.
The sole purpose of being rich is to give away money.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là chuyện bên ngoài mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế bên trong. Thế nên, sự bố thí, nếu được làm với ý tốt có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng giới hạnh phải là gốc rễ thì lòng từ thiện này mới trong sáng, thanh tịnh.
Right effort and virtue are not a question of what you do outwardly but of constant inner awareness and restraint. Thus, charity, if given with good intention, can bring happiness to oneself and to others. But virtue must be the root of this charity for it to be pure.

Tác giả:
Từ khóa:

Người giàu mà không làm từ thiện thì chỉ là một gã đểu cáng; và có lẽ cũng không khó để chứng minh rằng hắn còn là một kẻ ngu xuẩn.
A rich man without charity is a rogue; and perhaps it would be no difficult matter to prove that he is also a fool.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc từ thiện, nếu bạn có đủ nguồn lực, là một lựa chọn cá nhân, nhưng việc từ thiện bị chờ đợi hay cưỡng ép chỉ đơn giản là một từ hoa mỹ thế cho từ nô dịch.
Charity, if you have the means, is a personal choice, but charity which is expected or compelled is simply a polite word for slavery.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi hành động từ thiện đều là một bậc thang dẫn tới thiên đường.
Every charitable act is a stepping stone towards heaven.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ thiện không phải là quẳng cho con chó khúc xương, mà từ thiện là ném cho con chó khúc xương trong lúc mình cũng đói như con chó.
A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog.

Tác giả:
Từ khóa:

Trao tiền đi một cách thông minh khó khăn hơn khi ban đầu kiếm được số tiền ấy.
It is more difficult to give money away intelligently than to earn it in the first place.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu có thước đo nào chính xác về con người hơn là qua điều anh ta làm, thì đó là qua điều anh ta cho đi.
If there be any truer measure of a man than by what he does, it must be by what he gives.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhiều người sợ bố thí. Họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trau dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn, dính mắc của mình chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn.
Some people are afraid of generously. They feel that they will be exploited or oppressed. In cultivating generously, we are only oppressing our true nature to express itself and become lighter and freer.

Tác giả:
Từ khóa: