Tác giả: William Faulkner

Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.

Tác giả:
Từ khóa:

Lương tâm của mỗi người là lời nguyền rủa anh ta phải nhận từ các vị thần linh để đạt được quyền mơ ước.
A man’s moral conscience is the curse he had to accept from the gods in order to gain from them the right to dream.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể.
All of us failed to match our dreams of perfection. So I rate us on the basis of our splendid failure to do the impossible.

Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng bạn vẫn thấy xấu hổ vì bản thân.
Unless you’re ashamed of yourself now and then, you’re not honest.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự cứu rỗi của thế giới nằm ở những đau khổ của con người.
The salvation of the world is in man’s suffering.

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.
Facts and truth really don’t have much to do with each other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

Con người thực hiện và tạo ra nhiều hơn nhiều những gì mình chịu được. Và thế là anh ta phát hiện mình có thể chịu được mọi thứ.
Man performs and engenders so much more than he can or should have to bear. That’s how he finds that he can bear anything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.
Given a choice between grief and nothing, I’d choose grief.

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.
The artist doesn’t have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don’t have the time to read reviews.

Hồi kết của trí tuệ là mơ đủ cao để đánh mất giấc mơ khi đang theo đuổi nó.
The end of wisdom is to dream high enough to lose the dream in the seeking of it.

Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn, chỉ để có được đặc quyền đá bạn một lần.
A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kicking you once.

Tác giả:
Từ khóa:

Đây là đất nước tự do. Người ta có quyền gửi thư cho tôi, và tôi có quyền không đọc chúng.
This is a free country. Folks have a right to send me letters, and I have a right not to read them.

Tác giả:
Từ khóa: