Từ khóa: Nghĩa vụ

Nếu hợp tác là nghĩa vụ, tôi cho rằng bất hợp tác dưới một số điều kiện nhất định cũng là nghĩa vụ tương đương.
If co-operation is a duty, I hold that non-co-operation also under certain conditions is equally a duty.

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.
When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dễ thực hiện nghĩa vụ với người khác hơn là với bản thân. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ với người khác, bạn được coi là đáng tin cậy. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ với bản thân, bạn bị coi là ích kỷ.
It is easier to do one’s duty to others than to one’s self. If you do your duty to others, you are considered reliable. If you do your duty to yourself, you are considered selfish.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn nghĩa vụ. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ sẽ thắng cuộc đua.
Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn là người kiểm soát, trừ phi anh ta biết sức mạnh thành quyền lợi và phục tùng thành nghĩa vụ.
The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty.

Hãy làm điều cần phải làm. Đó có thể không phải là hạnh phúc, nhưng đó là sự lớn lao.
Just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness.

Tác giả:
Từ khóa:

Nghĩa vụ đầu tiên của con người là chinh phục nỗi sợ; anh ta phải ném bỏ nó, nếu không, anh ta không thể hành động.
The first duty of man is to conquer fear; he must get rid of it, he cannot act till then.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghĩa vụ của con người là cảm nhận điều lớn lao, trân trọng cái đẹp, và không chấp nhận những quy ước của xã hội với sự xấu xí mà nó áp đặt ta.
One’s duty is to feel what is great, cherish the beautiful, and to not accept the conventions of society with the ignominy that it imposes upon us.

Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.
I know of only one duty, and that is to love.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi khi tôi tìm ra thứ gì đáng kể, tôi nghĩ nghĩa vụ của mình là phải viết khám phá đó ra giấy, để tất cả những người sáng suốt có thể biết tin.
Whenever I found out anything remarkable, I have thought it my duty to put down my discovery on paper, so that all ingenious people might be informed thereof.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.
I think the first duty of society is justice.

Bất hợp tác với điều xấu cũng là nghĩa vụ như hợp tác với điều tốt.
Non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng hài lòng với việc chỉ làm nghĩa vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn nghĩa vụ. Chính con ngựa vượt lên trước một cái cổ sẽ chiến thắng cuộc đua.
Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It’s the horse that finishes a neck ahead that wins the race.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta có nghĩa vụ phải trao lại thứ gì đó cho cộng đồng đã cho ta quá nhiều.
We have an obligation to give something back to the community that gives so much to us.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều gì hủy hoại con người nhanh hơn là làm việc, suy nghĩ và cảm nhận không xuất phát từ nhu cầu bên trong, từ khao khát cá nhân sâu thẳm, không có lạc thú – chỉ tự động theo nghĩa vụ?
What destroys a man more quickly than to work, think and feel without inner necessity, without any deep personal desire, without pleasure – as a mere automaton of duty?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tình yêu nên là nguồn cảm hứng chứ không phải một nghĩa vụ.
Love should be an inspiration, not an obligation.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cả cuộc đời chỉ là một khoảng khắc giữa thời gian. Nó là nghĩa vụ của ta, vậy nên hãy sử dụng nó, đừng dùng sai nó.
The whole of life is but a moment of time. It is our duty, therefore to use it, not to misuse it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự biết ơn là một nghĩa vụ phải được trả, nhưng không ai có quyền hy vọng đạt được.
Gratitude is a duty which ought to be paid, but which none have a right to expect.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bốn điều mà thế hệ trẻ nên suy ngẫm:
– Thất bại là gì: Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất.
– Kiên cường là gì: Một khi bạn đã kinh qua gian khó, uất hận và thất vọng, chỉ khi đó bạn mới hiểu được kiên cường là gì.
– Nghĩa vụ của bạn là: Siêng năng hơn, chăm chỉ hơn, và tham vọng hơn người khác.
– Chỉ kẻ ngu mới dùng miệng để nói. Người thông minh dùng trí óc, và người sáng suốt dùng trái tim.
The 4 main questions the young generation must ponder on:
– What is failure: Giving up is the greatest failure.
– What is resilience: Once you have been through hardships, grievances and disappointments, only then will you understand what is resilience.
– What your duties are: To be more diligent, hardworking, and ambitious than others.
– Only fools use their mouth to speak. A smart man uses his brain, and a wise man uses his heart.

Hãy thực hiện nghĩa vụ của mình nhiều hơn một chút, và tương lai sẽ tự lo cho bản thân.
Do your duty and a little more and the future will take care of itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không nghĩa vụ nào khẩn cấp hơn việc bày tỏ lòng biết hơn.
No duty is more urgent than that of returning thanks.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người – đó là nghĩa vụ của người nghệ sĩ.
To send light into the darkness of men’s hearts – such is the duty of the artist.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.
It is the patriotic duty of every man to lie for his country.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Không có giai đoạn nào trong cuộc đời, dù trước công chúng hay là đời tư, lại không có các nghĩa vụ.
No phase of life, whether public or private, can be free from duty.

Tác giả:
Từ khóa: