Từ khóa: Cảm hứng

Phương pháp quan trọng, kỹ năng quan trọng, nhưng cảm hứng còn quan trọng hơn nữa.
Method is much, technique is much, but inspiration is even more.

Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo.
If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống còn là gì nếu không phải một chuỗi những hành động điên rồ đầy cảm hứng? Khó khăn là làm thế nào để tìm ra chúng để thực hiện. Đừng bao giờ bỏ phí một cơ hội: nó không đến mỗi ngày.
What is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance: it doesn’t come every day.

Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.
Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning.

Cảm hứng có thể là một hình thái của siêu thức, hoặc có lẽ là tiềm thức – tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó đối lập với ý thức.
Inspiration may be a form of super-consciousness, or perhaps of subconsciousness – I wouldn’t know. But I am sure it is the antithesis of self-consciousness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cảm hứng tồn tại thật, nhưng nó phải tìm thấy ta khi ta đang làm việc.
Inspiration exists, but it has to find us working.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.
All poetic inspiration is but dream interpretation.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cảm hứng là có thật, nhưng nó phải tìm thấy bạn khi bạn đang làm việc.
Inspiration exists, but it must find you working.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cảm hứng và thiên tài: đều giống như nhau.
Inspiration and genius: one and the same.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.
Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation.

Tình yêu nên là nguồn cảm hứng chứ không phải một nghĩa vụ.
Love should be an inspiration, not an obligation.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi tôi đi trong xe ngựa, hoặc tản bộ sau bữa ăn ngon, hay khi tôi không thể ngủ được trong đêm; chính những lúc như thế này ý tưởng đến nhiều và tốt nhất.
When I am traveling in a carriage, or walking after a good meal, or during the night when I cannot sleep; it is on such occasions that ideas flow best and most abundantly.

Cảm hứng liên tục cũng cần thiết cho sinh mệnh của sự tốt đẹp, thánh thiện và hạnh phúc như hô hấp liên tục cần thiết cho sinh mệnh của động vật.
Perpetual inspiration is as necessary to the life of goodness, holiness and happiness as perpetual respiration is necessary to animal life.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản là họ có mục tiêu thấp kém – hay nói cách khác, mục tiêu không truyền cảm hứng cho họ.
People are not lazy. They simply have impotent goals – that is, goals that do not inspire them.

Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai. Biết cách làm việc, biết cách lao động – đó cũng chính là tài năng. Và là một tài năng lớn lao. Kết quả là sẽ nẩy sinh cảm hứng. Chứ không phải là ngược lại.

Tôi có thể không chắc chắn lắm điều gì làm mình thấy hứng thú, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn điều gì làm mình không.
I may not have been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what didn’t.

Tác giả:
Từ khóa:

Những cảm hứng mãnh liệt nhất của tôi nằm ở rất xa trong ánh nắng mặt trời. Tôi có thể không chạm được tới chúng, nhưng tôi có thể ngước lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng, và cố gắng đi tới nơi nào chúng dẫn tôi đi.
Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng.
Success is 90% perspiration and 10% inspiration!

Những suy nghĩ không khỏe mạnh cũ có thể ngăn chặn cảm hứng và động lực. Buông chúng sẽ giải phóng luồng sức mạnh chảy qua tâm trí.
Old unhealthy thoughts can block off inspiration and motivation. Dropping them releases a string flow of power through the mind.