Từ khóa: Tận lực

Học cho rộng
Hỏi cho thật kỹ
Suy nghĩ cho thật cẩn thận
Phân biệt cho thật rõ ràng
Làm việc cho hết sức
Như thế mới thành người

Tôi luôn tin rằng người ta nên làm hết sức của mình, dù mình được trả bao nhiêu tiền, hay mình phục vụ bao nhiêu người, hay những người mình phục vụ thuộc tầng lớp nào.
It has always been my belief that a man should do his best, regardless of how much he receives for his services, or the number of people he may be serving or the class of people served.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có phá vỡ được rào cản âm thanh hay không. Nhưng bổn phận của chúng tôi là nỗ lực. Đó là cách tôi nhìn.
We didn’t know if we could break the sound barrier. But it was our duty to try. That’s the way I looked at it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chủng tộc không phải là cái cớ để không làm tốt nhất khả năng.
Racism is not an excuse to not do the best you can.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có cái gì là mục tiêu tối thượng để làm được tốt gấp đôi người khác. Chỉ có làm tốt nhất khả năng bản thân. Nếu kết quả tốt, ổn thôi. Nếu kết quả không tốt, đời là thế.
There is no kind of ultimate goal to do something twice as good as anyone else can. It’s just to do the job as best you can. If it turns out good, fine. If it doesn’t, that’s the way it goes.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn phải hết lòng với một điều gì đó, và khi bạn tìm thấy nó, cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời.
You need to make a commitment, and once you make it, then life will give you some answers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người có thể lớn lao đến chừng nào mình muốn. Nếu bạn tin vào bản thân và có lòng can đảm, sự quyết tâm, sự tận tụy, động lực cạnh tranh và nếu bạn sẵn lòng hy sinh những thứ nhỏ bé trong đời và trả cái giá để có được những thứ đáng giá, bạn có thể làm được điều đó.
A man can be as great as he wants to be. If you believe in yourself and have the courage, the determination, the dedication, the competitive drive and if you are willing to sacrifice the little things in life and pay the price for the things that are worthwhile, it can be done.

Cách duy nhất để thành công trong bất cứ chuyện gì là tận tâm tận sức.
There’s only one way to succeed in anything, and that is to give it everything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cho dù bạn làm gì, cũng hãy làm tốt điều đó. Hãy làm tốt đến nỗi khi người ta thấy bạn làm điều đó, họ sẽ muốn quay trở lại để xem bạn làm lần nữa, và họ sẽ muốn đưa những người khác đến để chỉ cho họ thấy bạn làm tốt việc mình làm đến thế nào.
Whatever you do, do it well. Do it so well that when people see you do it, they will want to come back and see you do it again, and they will want to bring others and show them how well you do what you do.

Tác giả:
Từ khóa:

Giới hạn duy nhất cho những tác động của bạn là trí tưởng tượng và sự tận tâm.
The only limit to your impact is your imagination and commitment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tại sao phải lo lắng? Nếu bạn đã làm tốt nhất mình có thể, lo lắng sẽ chẳng khiến chuyện tốt đẹp hơn.
Why worry? If you’ve done the very best you can, worrying won’t make it any better.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi tin rằng thời khắc huy hoàng nhất của bất cứ ai, sự thỏa nguyện lớn lao nhất đối với tất cả những gì anh ta coi trọng, là khoảng khắc khi anh ta đã đổ hết tâm sức vào một mục đích tốt và nằm kiệt sức trên chiến trường – thắng lợi.
I firmly believe that any man’s finest hour, the greatest fulfillment of all that he holds dear, is that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle – victorious.

Không có thành công bất biến mà không có sự tận tụy.
There’s no abiding success without commitment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Làm tốt nhất vào khoảng khắc hiện tại đặt bạn vào vị trí tốt nhất cho khoảng khắc tiếp theo.
Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi tin rằng cuộc đời luôn luôn thử thách mức độ tận tâm của chúng ta và phần thưởng lớn nhất của cuộc đời sẽ dành cho những ai không ngừng tận tâm hành động cho tới khi đạt được điều mình muốn. Sự kiên quyết này có thể di chuyển cả núi, nhưng nó phải luôn vững bền. Dù điều này nghe thì có vẻ thật đơn giản, nhưng nó vẫn là ranh giới thường thấy ngăn giữa những người sống với giấc mơ của mình và những người sống trong nuối tiếc.
I believe life is constantly testing us for our level of commitment and life’s greatest rewards is reserved for those who demonstrate a never-ending commitment to act until they achieve. This level of resolve can move mountains, but it must be constant and consistent. As simplistic as this may sound, it is still the common denominator separating those who live their dreams from those who live in regret.

Bạn làm điều mình có thể chừng nào mình có thể, và khi cuối cùng không thể nữa, bạn làm điều tốt nhất sau đó. Bạn lùi bước nhưng không bỏ cuộc.
You do what you can for as long as you can, and when you finally can’t, you do the next best thing. You back up but you don’t give up.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái giá của thành công là công việc vất vả, sự tận tâm đối với việc trước mắt, và lòng quyết tâm rằng dù thành công hay thất bại, ta cũng đã làm hết sức mình.
The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand.

Điều ta có, ta phải dùng; và điều ta làm, ta nên làm hết sức.
What one has, one ought to use; and whatever he does, he should do with all his might.

Tác giả:
Từ khóa:

Người làm nhiều hơn những gì mình được trả công rồi sẽ được trả công nhiều hơn những gì mình làm.
The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does.

Tác giả:
Từ khóa:

Cho dù công việc của bạn trong đời là gì, hãy làm tốt nó. Một người nên làm việc của mình tốt đến nỗi người đang sống, người đã chết, và người chưa sinh ra đều không thể làm tốt hơn.
Whatever your life’s work is, do it well. A man should do his job so well that the living, the dead, and the unborn could do it no better.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là làm điều tốt nhất vào ngày hôm nay.
The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người bình thường chỉ đổ 25% năng lượng và khả năng vào công việc. Thế giới sẽ ngả mũ đón chào người đổ hơn 50% khả năng của mình, và thế giới sẽ xoay mình vì số ít những người cống hiến cả 100%.
The average person puts only 25% of his energy and ability into his work. The world will take off its hat to those who put in more than 50% of their capacity and the world will stand on its head for those few and far between souls who devote 100%.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta làm tốt hết sức mình, và ta hạnh phúc nhất khi ta toàn tâm toàn ý trong công việc mà ta yêu thích trên con đường đi tới mục tiêu mà ta thiết lập cho bản thân mình. Điều đó trao ý nghĩa cho thời gian ta nghỉ, và sự thoải mái cho giấc ngủ của ta. Điều đó khiến mọi thứ khác trong cuộc sống trở nên tuyệt vời và đáng giá.
We are at our very best, and we are happiest when we are fully engaged in work we enjoy on the journey toward the goal we’ve established for ourselves. It gives meaning to our time off and comfort to our sleep. It makes everything else in life so wonderful, so worthwhile.

Tác giả:
Từ khóa:

Hầu hết người ta thất bại không phải vì thiếu tham vọng, mà vì thiếu sự tận tâm.
Most people fail, not because of lack of desire, but, because of lack of commitment.

Tác giả:
Từ khóa: ,