Từ khóa: Thiên tài

Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài.

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên tài không phạm sai lầm; sai lầm của anh ta xuất phát từ ý chí và là cánh cổng của sự khám phá.
A man of genius makes no mistakes; his errors are volitional and are the portals of discovery.

Tác giả:
Từ khóa:

Cảm hứng và thiên tài: đều giống như nhau.
Inspiration and genius: one and the same.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một người bình thường, với tài năng bình thường và tham vọng bình thường có thể vượt qua cả thiên tài sáng chói nhất trong xã hội của chúng ta; nếu người đó tập trung vào những mục tiêu rõ ràng.
An average person with average talents and average ambition can outstrip the most brilliant genius in our society; if that person has clear focused goals.

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thông minh hay trí tưởng tượng ngất trời, hay thậm chí cả hai kết hợp cùng nhau cũng không làm nên thiên tài. Yêu thương, yêu thương, yêu thương, đó là linh hồn của một thiên tài.
Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.

Cà phê tốt cho tài năng, nhưng thiên tài cần lời cầu nguyện.
Coffee is good for talent, but genius wants prayer.

Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.
When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người tài làm điều có thể. Thiên tài thì làm điều phải làm.
Talent does what it can, and genius does what it must.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong khoa học, thiên tài chẳng khác gì nhà hàng hải dũng cảm đi tìm và khám phá những lĩnh vực chưa ai biết đến.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiên tài thời nào cũng có, nhưng những người mang nó trong mình sẽ mãi tê liệt trừ khi có những sự kiện phi thường xảy ra để đốt nóng và làm tan chảy số đông cho nó dâng trào.
Genius is present in every age, but the men carrying it within them remain benumbed unless extraordinary events occur to heat up and melt the mass so that it flows forth.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên tài chỉ đơn giản là người đã nắm lấy toàn bộ trí tuệ của mình và hướng nó vào những mục tiêu mình lựa chọn, không để cho ảnh hưởng bên ngoài làm mình nản lòng hay bị dẫn nhầm đường.
A genius is simply one who has taken full possession of his own mind and directed it toward objectives of his own choosing, without permitting outside influences to discourage or mislead him.

Người có tài lao động, thiên tài sáng tạo.
Talent works, genius creates.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên tài có thể đặt nền móng, nhưng hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn.

Điều bi thảm nhất trên thế giới là khi bậc thiên tài lại không phải là người có danh dự.
The most tragic thing in the world is a man of genius who is not a man of honor.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta mất nhiều thời gian để học được sự khác biệt giữa người có tài và thiên tài, đặc biệt là những người đàn ông và phụ nữ trẻ nhiều tham vọng.
It takes people a long time to learn the difference between talent and genius, especially ambitious young men and women.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có đam mê, không có thiên tài.
Without passion, there is no genius.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này qua mội vài thiên tài nào đó.
Evil always turns up in this world through some genius or other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người trí thức giải quyết rắc rối; bậc anh tài ngăn chặn rắc rối.
Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể có thiên tài nếu không có nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt. Cái thứ thiên tài không cần nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt chỉ là một cái bong bóng xà phòng đẹp đẽ hoặc một văn tự cho hưởng những phúc lợi tương lai ở một nơi nào đó trên mặt trăng.

Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông… những người có cách nhìn khác biệt – họ không ưa luật lệ… Bạn có thể trích dẫn họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều… họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước, và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ, chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới.
Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes… the ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things… they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.

Vui sướng là phẩm chất của người thường. Thiên tài luôn phỏng đoán đâu đó có sự lộn xộn.
Gaiety is a quality of ordinary men. Genius always presupposes some disorder in the machine.

Tác giả:
Từ khóa: