Từ khóa: Tội ác

Tất cả những kẻ sát nhân đều bị trừng phạt trừ phi chúng giết người với số lượng lớn và dưới tiếng kèn trômpet.
All murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets.

Tác giả:
Từ khóa:

Nghèo đói là cha đẻ của cách mạng và tội ác.
Poverty is the parent of revolution and crime.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng bao giờ nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết hay chính đáng đến bao nhiêu, lại không phải là tội ác.
Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phải có hai người mới làm nên một vụ giết người. Có những người sinh ra đã là nạn nhân, sinh ra để bị cắt cổ, cũng như có những tên sát nhân sinh ra để bị treo cổ.
It takes two to make a murder. There are born victims, born to have their throats cut, as the cut-throats are born to be hanged.

Tác giả:
Từ khóa:

Đằng sau mọi cơ đồ lớn ẩn chứa tội ác lớn.
Behind every great fortune lies a great crime.

Tác giả:
Từ khóa:

Chuyên quyền là tội ác dài lâu.
Despotism is a long crime.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có thể chấp nhận được việc từ chối không bảo vệ ai đó, nhưng việc bảo vệ ai đó một cách lơ là không khác gì tội ác.
It might be pardonable to refuse to defend some men, but to defend them negligently is nothing short of criminal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nỗi sợ đi theo sau tội ác, đó là sự trừng phạt.
Fear follows crime and is its punishment.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bước đầu tiên hướng tới cái ác là che phủ hành động trong trắng trong bí ẩn, và ai thích che dấu cái gì không sớm thì cũng sẽ có lý do để che dấu nó.
The first step towards vice is to shroud innocent actions in mystery, and whoever likes to conceal something sooner or later has reason to conceal it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta.
Our greatest evils flow from ourselves.

Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.
Lucrum malum aequale dispendio.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này qua mội vài thiên tài nào đó.
Evil always turns up in this world through some genius or other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật pháp và trật tự là một lợi ích xã hội. Tội ác và nỗi sợ hãi mà mối đe dọa tội ác gây ra có thể làm tê liệt cả cộng đồng, làm những người già cô đơn và dễ tổn thương không dám rời nhà, dọa sợ những người trẻ tuổi và nâng kẻ ức hiếp vênh váo hau háu khống chế đường phố lên khiến người ta kính sợ. Tôi ngờ rằng sẽ có nhiều sự ủng hộ và ít sự chỉ trích hơn là những nhà chính trị ngày nay tưởng tượng hướng đến sự chuyển dịch nguồn lực mạnh mẽ từ an sinh xã hội sang luật pháp và trật tự – chừng nào những lời khoa trương về việc cứng rắn với tội phạm được thực tế theo kịp.
Law and order is a social service. Crime and the fear which the threat of crime induces can paralyse whole communities, keep lonely and vulnerable elderly people shut up in their homes, scar young lives and raise to cult status the swaggering violent bully who achieves predatory control over the streets. I suspect that there would be more support and less criticism than today’s political leaders imagine for a large shift of resources from Social Security benefits to law and order – as long as rhetoric about getting tough on crime was matched by practice.

Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành thật thừa nhận mình quá yêu cái ác để từ bỏ nó.
Is it not enough to know the evil to shun it? If not, we should be sincere enough to admit that we love evil too well to give it up.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu có nơi nào việc trở nên siêu phàm là tối cần thiết thì đó chính là cái ác. Anh phỉ nhổ lên thằng trộm quèn, nhưng anh không thể không kính trọng tên tội phạm vĩ đại.
If there is one realm in which it is essential to be sublime, it is in wickedness. You spit on a petty thief, but you can’t deny a kind of respect for the great criminal.

Tác giả:
Từ khóa:

Dù sự khiêm tốn là đương nhiên đối với người lớn, nó không phải là đương nhiên đối với trẻ con. Khiêm tốn chỉ bắt đầu với nhận thức về Cái ác.
Although modesty is natural to man, it is not natural to children. Modesty only begins with the knowledge of evil.

Tác giả:
Từ khóa: ,