Từ khóa: Bình thường

Cách bạn tới thế giới này cũng giống như cách bạn rời khỏi thế giới này, một mình. Điều đó khiến tôi muốn sống một cuộc đời hơi khác bình thường một chút.
You come into this world as you leave it, on your own. It’s made me want to live a life slightly less ordinary.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ai nhận ra có những người bỏ ra nỗ lực nhiều khủng khiếp chỉ để được bình thường.
Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.

Tác giả:
Từ khóa:

Một người bình thường, với tài năng bình thường và tham vọng bình thường có thể vượt qua cả thiên tài sáng chói nhất trong xã hội của chúng ta; nếu người đó tập trung vào những mục tiêu rõ ràng.
An average person with average talents and average ambition can outstrip the most brilliant genius in our society; if that person has clear focused goals.

Thành công là làm những điều bình thường một cách phi thường.
Success is doing ordinary things extraordinarily well.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có bốn loại: đần độn, khờ dại, ngu si, và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả bốn loại đó.
There are four types: the cretin, the imbecile, the stupid and the mad. Normality is a balanced mixture of all four.

Đừng chờ đợi những cơ hội phi thường. Hãy nắm bắt những dịp bình thường và biến chúng trở nên lớn lao.
Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.

Nếu bạn không sẵn lòng mạo hiểm sự phi thường, bạn sẽ phải chấp nhận sự bình thường.
If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu lúc nào bạn cũng cố sống bình thường, bạn sẽ không bao giờ biết được mình kỳ diệu đến thế nào.
If you are always trying to be normal you will never know how amazing you can be.

Tác giả:
Từ khóa:

Thay đổi xuất hiện nhờ những người bình thường làm những chuyện phi thường.
A change is brought about because ordinary people do extraordinary things.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghiên cứu thứ bất thường là cách tốt nhất để hiểu sự bình thường.
To study the abnormal is the best way of understanding the normal.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự bình thường là một con đường lát gạch: Đi thoải mái, nhưng hoa không mọc trên nó.
Normality is a paved road: It’s comfortable to walk, but no flowers grow on it.

Tác giả:
Từ khóa:

Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
人生的真理,只是藏在平淡无味之中。

Những người bình thường duy nhất là những người mà bạn không biết rõ lắm.
The only normal people are the one’s you don’t know very well.

Tác giả:
Từ khóa: