Tác giả: Thomas Edison

Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là: Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường.
The three great essentials to achieve anything worth while are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất bạo lực dẫn đến đạo đức cao nhất, đó là mục tiêu của tất cả sự tiến hóa. Chừng nào chúng ta chưa ngừng làm hại tất cả những sinh linh khác, chúng ta vẫn là kẻ man rợ.
Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages.

Tác giả:
Từ khóa:

I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.
Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

Tác giả:

Bận rộn không phải luôn luôn nghĩa là lao động thật sự. Mục tiêu của tất cả sự lao động là sản xuất, hoặc thành tựu, và với hai điều này, phải có suy tính trước, có hệ thống, kế hoạch, trí tuệ, và mục đích chính đáng, cũng như cả mồ hôi. Có vẻ như đang làm việc không có nghĩa là làm việc.
Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.

Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó.
There is a better way for everything. Find it.

Tác giả:
Từ khóa:

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.
Great ideas originate in the muscles.

Tác giả:
Từ khóa:

Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải.
To invent, you need a good imagination and a pile of junk.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi chưa bao giờ hoàn thiện phát minh nào mà tôi không nghĩ về cách nó có thể hữu ích cho người khác… Tôi tìm hiểu thế giới cần gì, rồi tôi phát minh.
I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others… I find out what the world needs, then I proceed to invent.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.
Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.

Tác giả:
Từ khóa:

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn thử thêm một lần nữa.
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.

Nếu ta làm tất cả những gì mình có thể làm, ta sẽ làm chính bản thân mình kinh ngạc.
If we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves.

Tác giả:
Từ khóa:

Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì.
Your worth consists in what you are and not in what you have.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình.
I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

Tác giả:
Từ khóa:

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.
The value of an idea lies in the using of it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Tác giả:

Có tầm nhìn về điều mình muốn là chưa đủ… Tầm nhìn mà không có thực thi chỉ là ảo ảnh.
Having a vision for what you want is not enough… Vision without execution is hallucination.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người của bạn sẽ thể hiện trong điều bạn làm.
What you are will show in what you do.

Tác giả:
Từ khóa:

Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng.
To have a great idea, have a lot of them.

Tác giả:
Từ khóa:

Để suy nghĩ rõ ràng, người ta phải sắp xếp để định kỳ có những khoảng thời gian cô độc khi mà họ có thể tập trung và ấp ủ trí tưởng tượng mà không bị sao nhãng.
To do much clear thinking a person must arrange for regular periods of solitude when they can concentrate and indulge the imagination without distraction.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.
Everything comes to him who hustles while he waits.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công như thế nào.
The biggest failure of man is that he gives up before he realizes how close he was to success.

Người bác sĩ của tương lai sẽ không cho thuốc men, nhưng khiến bệnh nhân của mình quan tâm tới vấn đề chăm sóc thể xác con người, tới chế độ ăn uống, tới nguyên nhân và sự phòng bệnh.
The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease.

Tác giả:
Từ khóa:

Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ.
Discontent is the first necessity of progress.

Tác giả:
Từ khóa: ,