Tác giả: Theodor Mommsen

Người viết sử có lẽ gần với nghệ sĩ hơn là học giả.
The writer of history is perhaps closer to the artist than the scholar.

Tác giả:
Từ khóa:

Lịch sử có sự báo ứng cho mọi tội lỗi.
History has a Nemesis for every sin.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử không bao giờ được viết mà không với yêu thương hoặc căm hận.
History is neither written nor made without love or hate.

Không có đam mê, không có thiên tài.
Without passion, there is no genius.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thói đạo đức giả là lòng tôn kính mà sự xấu xa dành cho đức hạnh.
Hypocrisy is the homage that vice pays to virtue.

Tác giả:
Từ khóa: ,