Từ khóa: Lịch sử

Hãy lịch sự với tất cả, nhưng chỉ thân mật với ít người.
Be polite to all, but intimate with few.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi thích những giấc mơ về tương lai hơn là lịch sử quá khứ.
I like the dreams of the future better than the history of the past.

Sự lịch sự đối với bản tính con người cũng như hơi ấm đối với sáp.
Politeness is to human nature what warmth is to wax.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những thắng lợi to lớn nhất bạn có thể đạt được trước ai đó là đánh bại anh ta về tính lịch sự.
One of the greatest victories you can gain over someone is to beat him at politeness.

Tác giả:
Từ khóa:

Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai.
A generation which ignores history has no past — and no future.

Tác giả:
Từ khóa:

Người viết sử có lẽ gần với nghệ sĩ hơn là học giả.
The writer of history is perhaps closer to the artist than the scholar.

Tác giả:
Từ khóa:

Lịch sử của nhân loại là lịch sử của tư tưởng.
The history of mankind is the history of ideas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.
Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sẽ sáng suốt khi tỏ ra lịch sự; vì vậy, thật ngu ngốc khi thô lỗ. Việc tạo ra kẻ thù bằng sự bất lịch sự không cần thiết và cố ý cũng điên rồ như tự châm lửa đốt nhà mình. Vì sự lịch sự giống như thẻ đánh bạc – một loại tiền giả công khai, và thật ngớ ngẩn nếu keo kiệt giữ nó.
It is a wise thing to be polite; consequently, it is a stupid thing to be rude. To make enemies by unnecessary and willful incivility, is just as insane a proceeding as to set your house on fire. For politeness is like a counter – an avowedly false coin, with which it is foolish to be stingy.

Tác giả:
Từ khóa:

Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Dốt nát về những chuyện xảy ra trước khi ta sinh chẳng khác nào luôn luôn mãi là đứa trẻ.
Nescire autem quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.

Tác giả:
Từ khóa:

Ý tưởng định hình dòng chảy lịch sử.
Ideas shape the course of history.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người tử tế với bạn, nhưng thô lỗ với người bồi bàn, thì không phải là người tử tế.
A person who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người cai trị chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được trừ khỏi nó.
Governments have never learned anything from history, or acted on principles deducted from it.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lịch sử không bao giờ được viết mà không với yêu thương hoặc căm hận.
History is neither written nor made without love or hate.

Nền văn minh là dòng chảy với những bờ đất. Dòng chảy đôi khi tràn ngập con người, trộm cướp, la hét và làm những điều mà các sử gia thường ghi lại, trong khi trên bờ, không được chú ý, con người dựng tổ ấm, yêu nhau, nuôi dưỡng con cái, ca hát, làm thơ và thậm chí dựng tượng. Câu chuyện của nền văn minh là câu chuyện của những điều xảy ra trên bờ. Sử gia là những kẻ bi quan bởi họ tìm đến dòng chảy mà bỏ qua bờ đất.
Civilization is a stream with banks. The stream is sometimes filled with from people , stealing, shouting and doing the things historians usually record, while on the banks, unnoticed, people build homes, make love, raise children, sing songs, write poetry and even whittle statues. The story of civilization is the story of what happened on the banks. Historians are pessimists because they ignore the banks for the river.

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người lịch sự nhất là những người tình tồi tệ nhất.
The best mannered people make the most absurd lovers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự hoài nghi là đức hạnh trong lịch sử cũng như trong triết học.
Skepticism is a virtue in history as well as in philosophy.

Tạo nên lịch sử không phải là tình cảm của con người mà là hành động của con người.
It’s not the sentiments of men which make history but their actions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.
The history of all previous societies has been the history of class struggles.

Bạn có thể ép buộc mình tỏ ra lịch sự, hạnh phúc và nhiệt tình với bất cứ ai bạn gặp. Sau khi bạn buộc mình làm thế một thời gian ngắn… nó trở thành thói quen.
You can literally force yourself to be courteous, happy and enthusiastic with every person you meet. After you have forced yourself to be so for a short period of time… the habit takes over.

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.
History can be well written only in a free country.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý…
What is history? The lie that everyone agrees on…

Tác giả:
Từ khóa: ,