Tác giả: Aldous Huxley

Happiness is a hard master, particularly other people’s happiness.
Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.

Tác giả:

Kinh nghiệm không phải là điều xảy ra với một con người. Mà nó là điều mà người đó làm với những gì đã xảy ra với anh ta.
Experience is not what happens to you; it’s what you do with what happens to you.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.

Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.
To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.

Tác giả:
Từ khóa:

There isn’t any formula or method. You learn to love by loving – by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done.
Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách yêu thương – bằng cách để tâm và làm những điều phát hiện ra mình cần phải làm.

Tác giả:

Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
Happiness is a hard master, particularly other people’s happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thật không hấp dẫn có thể lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.

Tác giả:

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.
After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ.
Experience teaches only the teachable.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiến bộ công nghệ chỉ cho chúng ta nhiều cách hữu hiệu hơn để tiến lùi.
Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vài cái cớ luôn ít thuyết phục hơn một cái.
Several excuses are always less convincing than one.

Tác giả:
Từ khóa:

Ý thức chỉ có có thay đổi; thay đổi chỉ có được thông qua vận động.
Consciousness is only possible through change; change is only possible through movement.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Phải có hai người mới làm nên một vụ giết người. Có những người sinh ra đã là nạn nhân, sinh ra để bị cắt cổ, cũng như có những tên sát nhân sinh ra để bị treo cổ.
It takes two to make a murder. There are born victims, born to have their throats cut, as the cut-throats are born to be hanged.

Tác giả:
Từ khóa:

Có những điều đã biết và có những điều chưa biết, và giữa chúng là cánh cửa dẫn tới nhận thức.
There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception.

Sự quyến rũ của lịch sử và bài học bí ẩn mà nó cho ta chính là điều này: thời đại nối thời đại trôi qua, chẳng gì thay đổi nhưng không gì giống như trước nữa.
The charm of history and its enigmatic lesson consist in the fact that, from age to age, nothing changes and yet everything is completely different.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người tiến đến chân lý tưởng chừng không thể vươn tới nhờ đi qua hàng loạt sai lầm.
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân.
Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người không học được nhiều lắm từ những bài học của lịch sử. Đó chính là bài học quan trọng nhất trong những bài học của lịch sử.
That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history.

Tác giả:
Từ khóa: