Từ khóa: Ý thức

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là biến đổi ý thức của mình để bạo lực không còn là một lựa chọn trong cuộc sống cá nhân, để hiểu rằng một thế giới hòa bình chỉ có thể có được nếu chúng ta coi nhau như những con người hòa bình, từng cá nhân một.
Our most important task is to transform our consciousness so that violence is no longer an option for us in our personal lives, that understanding that a world of peace is possible only if we relate to each other as peaceful beings, one individual at a time.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự khác biệt giữa Socrates và Giê-xu? Ý thức vĩ đại và vô thức vĩ đại vô cùng.
The difference between Socrates and Jesus? The great conscious and the immeasurably great unconscious.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do.
The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Nếu bạn đặt mình vào vị trí khiến bạn phải vươn ra ngoài phạm vi thoải mái của mình, bạn buộc phải mở rộng ý thức.
If you put yourself in a position where you have to stretch outside your comfort zone, then you are forced to expand your consciousness.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ý thức. Tự do là ý thức về sự cần thiết.
Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những điều nhỏ bé mà bạn đã từng thấy dưới con mắt trẻ thơ sẽ không bao giờ biến mất. Ý thức chính là như vậy.
The little things that you saw with a child’s eye and that will never go away. That’s what consciousness is all about.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ gắn ý nghĩa ý thức cho hành động vô thức!
Never give a conscious meaning to your unconscious acts!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ý thức chỉ có có thay đổi; thay đổi chỉ có được thông qua vận động.
Consciousness is only possible through change; change is only possible through movement.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Không ý thức được về bản thân, chúng ta chỉ là trẻ sơ sinh trong nôi.
Without self awareness we are as babies in the cradles.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ý thức được về bản thân trở nên độc lập; và anh ta không bao giờ buồn chán, và cuộc sống quá ngắn ngủi, và anh ta thấm đẫm trong niềm hạnh phúc sâu sắc nhưng vẫn ôn hòa.
The man who is aware of himself is henceforward independent; and he is never bored, and life is only too short, and he is steeped through and through with a profound yet temperate happiness.

Ý thức là khi bạn nhận thức được điều gì đó, và lương tâm là khi bạn ước giá mà mình không nhận ra.
Conscious is when you are aware of something, and conscience is when you wish you weren’t.

Một bông hoa nở với tất cả sức lực và sự yêu thương để trao cho bạn niềm vui và tô điểm cho thế giới. Bông hoa ấy là ý thức, vô thức, hay siêu thức?
A flower blooms with all of her power and love to give you joy and to beautify this world. Is she conscious, unconscious, or super conscious?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cảm hứng có thể là một hình thái của siêu thức, hoặc có lẽ là tiềm thức – tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó đối lập với ý thức.
Inspiration may be a form of super-consciousness, or perhaps of subconsciousness – I wouldn’t know. But I am sure it is the antithesis of self-consciousness.

Tác giả:
Từ khóa: ,