Tác giả: Winston Churchill

Làm hết sức là chưa đủ; đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần thiết.
It’s not enough that we do our best; sometimes we have to do what’s required.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.
Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.
To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh.
The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến
thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?
What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?

Chúng tôi có nhiều nỗi lo lắng, và nỗi này dập tắt nỗi kia.
We have a lot of anxieties, and one cancels out another.

Tác giả:
Từ khóa:

Có những lúc luật lệ hà khắc còn tốt hơn là không có luật lệ.
Harsh laws are at times better than no laws at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm.
The price of greatness is responsibility.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi.
We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp.
Tidiness is a virtue, symmetry is often a constituent of beauty.

Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội.
Difficulties mastered are opportunities won.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tài giao thiệp là khả năng bảo người khác xuống địa ngục theo cách mà họ trông chờ được lên đường.
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta không có quyền năng đoán trước được vận mệnh của mình.
It is not in our power to anticipate our destiny.

Tác giả:
Từ khóa:

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Tác giả:

Trách nhiệm là cái giá của sự vĩ đại.
Resposibility is the price of greatness.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời.
You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vinh dự nên đi ở nơi mà cái chết và nguy hiểm đi.
Honours should go where death and danger go.

Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.
To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

Chúng ta định hình những tòa nhà; sau đó chúng định hình chúng ta.
We shape our buildings; thereafter they shape us.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.
Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, đừng bao giờ, đừng bao giờ – trong bất cứ việc gì, quan trọng hay nhỏ bé, lớn lao hay tủn mủn – đừng đầu hàng trừ khi vì bị thuyết phục bởi lẽ phải và danh dự.
Never give in, never give in, never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty—never give in except to convictions of honor and good sense.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không phải việc gì cũng đúng đắn bởi vì chúng khó khăn, nhưng nếu chúng đúng đắn, người ta không được buồn bực bởi vì chúng cũng khó.
Things are not always right because they are hard, but if they are right one must not mind if they are also hard.

Tác giả:
Từ khóa:

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.
The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

Đây không phải là thời gian để thanh nhàn và thoải mái. Đây là thời gian để dấn thân và chịu đựng.
This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure.

Tác giả:
Từ khóa: ,