Tác giả: Winston Churchill

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.
To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

Người ta phải chính trực trước khi hào phóng.
One ought to be just before one is generous.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn sẽ không bao giờ đi được đến hết đường nếu bạn dừng chân để ném đá vào mọi con chó sủa.
You will never get to the end of the journey if you stop to shy a stone at every dog that barks.

Tác giả:
Từ khóa:

Nỗ lực không ngừng – chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ – là chìa khóa để mở ra tiềm năng.
Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Tác giả:

Vinh dự nên đi ở nơi mà cái chết và nguy hiểm đi.
Honours should go where death and danger go.

Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.
Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến
thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?
What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?

Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.
All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhượng bộ – trong bất cứ chuyện gì, dù vĩ đại hay nhỏ bé, lớn lao hay tầm thường – đừng bao giờ nhượng bộ, trừ khi bị thuyết phục bởi đức hạnh và lẽ phải. Đừng bao giờ thỏa hiệp trước thế lực. Đừng bao giờ khuất phục trước sức mạnh tưởng chừng áp đảo của kẻ địch.
Never give in. Never give in. Never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty – never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết.
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, đừng bao giờ, đừng bao giờ – trong bất cứ việc gì, quan trọng hay nhỏ bé, lớn lao hay tủn mủn – đừng đầu hàng trừ khi vì bị thuyết phục bởi lẽ phải và danh dự.
Never give in, never give in, never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty—never give in except to convictions of honor and good sense.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu ta phá hủy thị trường tự do, ta sẽ tạo ra chợ đen.
If you destroy a free market you create a black market.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta phải cẩn thận với sự đổi mới không cần thiết, đặc biệt khi có logic dẫn đường.
We must beware of needless innovation, especially when guided by logic.

Tác giả:
Từ khóa:

Không phải việc gì cũng đúng đắn bởi vì chúng khó khăn, nhưng nếu chúng đúng đắn, người ta không được buồn bực bởi vì chúng cũng khó.
Things are not always right because they are hard, but if they are right one must not mind if they are also hard.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật sai lầm khi cố gắng nhìn trước quá xa. Ta chỉ có thể nắm chuỗi vận mệnh bằng một mắt xích ở một thời điểm.
It is a mistake to try to look too far ahead. The chain of destiny can only be grasped one link at a time.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm hết sức là chưa đủ; đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần thiết.
It’s not enough that we do our best; sometimes we have to do what’s required.

Tác giả:
Từ khóa:

Hướng dẫn đúng của cuộc sống là làm điều đúng đắn.
The true guide of life is to do what is right.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.
To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

Từ sự phức tạp tột cùng, sự đơn giản tột cùng xuất hiện.
Out of intense complexities, intense simplicities emerge.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy cho chúng tôi công cụ, và chúng tôi sẽ làm xong việc.
Give us the tools, and we will finish the job.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta định hình những tòa nhà; sau đó chúng định hình chúng ta.
We shape our buildings; thereafter they shape us.

Tác giả:
Từ khóa:

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.
The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

Trách nhiệm là cái giá của sự vĩ đại.
Resposibility is the price of greatness.

Tác giả:
Từ khóa: