Tác giả: Oprah Winfrey

Dù bạn có bất cứ lý do gì để níu giữ lòng căm hận, tôi biết chắc chắn một điều này: Không có gì đáng với cái giá bạn trả bằng thời gian đánh mất.
Whatever your reason for holding on to resentments, I know this for sure: There is none worth the price you pay in lost time.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi bạn không biết phải làm gì, vậy đừng làm gì. Hãy yên lặng để bạn có thể nghe thấy giọng nói khẽ khàng thẽ thọt – GPS bên trong dẫn đường cho bạn tới phương Bắc chân chính.
When you don’t know what to do, do nothing. Get quiet so you can hear the still, small voice – your inner GPS guiding you to true North.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sự cân bằng sống trong hiện tại. Cách chắc chắn nhất để trượt chân là tập trung vào điều đáng sợ có thể xảy ra.
Balance lives in the present. The surest way to lose your footing is to focus on what dreadful things might happen.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu bạn không chữa lành những vết thương của thời thơ ấu, bạn sẽ rỉ máu vào tương lai.
If you don’t heal the wounds of your childhood, you bleed into the future.

0

Tài lãnh đạo cốt ở sự cảm thông. Nó cốt ở khả năng tương tác và kết nối với người khác cho mục đích truyền cảm hứng và trao sức mạnh cho cuộc đời của họ.
Leadership is about empathy. It is about having the ability to relate to and connect with people for the purpose of inspiring and empowering their lives.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đam mê là gỗ củi giữ ngọn lửa mục đích luôn bùng cháy.
Passion is the log that keeps the fire of purpose blazing.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự may mắn là cuộc gặp gỡ của cơ hội và sự chuẩn bị.
Luck is a matter of preparation meeting opportunity.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi không tin vào thất bại. Đó không phải là thất bại nếu bạn hưởng thụ quá trình.
I don’t believe in failure. It’s not failure if you enjoy the process.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy chỉ lập những quyết định củng cố hình ảnh bản thân, lòng tự tôn, và giá trị bản thân.
Only make decisions that support your self-image, self-esteem, and self-worth.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bí mật tốt nhất trong đời là không có bí mật nào. Cho dù mục tiêu của bạn là gì. Bạn có thể đạt tới nếu bạn sẵn lòng lao động.
The big secret in life is there is no secret. Whatever your goal. You can get there if you’re willing to work.

0

Làm tốt nhất vào khoảng khắc hiện tại đặt bạn vào vị trí tốt nhất cho khoảng khắc tiếp theo.
Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng nhận được tiếng gọi. Và công việc thực sự của bạn trong cuộc đời là tìm ra càng nhanh càng tốt tiếng gọi ấy là gì, bạn có sứ mệnh trở thành người thế nào, và bắt đầu trân trọng điều đó theo cách tốt nhất mà bạn có thể.
Everybody has a calling. And your real job in life is to figure out as soon as possible what that is, who you were meant to be, and to begin to honor that in the best way possible for yourself.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đam mê là năng lượng. Hãy cảm nhận sức mạnh đến từ việc tập trung vào điều làm bạn hưng phấn.
Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bạn cần mơ giấc mơ lớn hơn cho bản thân. Đó là bài học. Hãy xây dựng tầm nhìn cao nhất cho cuộc đời mình và nó có thể sẽ trở thàn hiện thực.
You need to dream a bigger dream for yourself. That is the lesson. Hold the highest vision possible for your life and it can come true.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy dành cuộc đời để phụng sự thế giới, và bạn sẽ thấy nó cũng phục vụ bạn.
Use your life to serve the world, and you will find that it also serves you.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn bè làm bạn thất vọng hết lần này đến lần khác, một phần rất lớn là lỗi của chính bạn. Một khi ai đó đã lộ ra khuynh hướng tự coi mình là trung tâm, bạn phải nhận ra điều đó và tự mình giải quyết vấn đề; người ta sẽ không thay đổi chì vì bạn muốn họ thay đổi.
If friends disappoint you over and over, that’s in large part your own fault. Once someone has shown a tendency to be self-centered, you need to recognize that and take care of yourself; people aren’t going to change simply because you want them to.

0

Cơ hội có thể chỉ gõ cửa một lần, nhưng sự cám dỗ thì bám nghiến trên chuông cửa.
Opportunity may knock only once but temptation leans on the door bell.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tôi càng có lòng biết ơn, tôi càng có được nhiều hơn. Đó là bởi vì chắc chắn rằng điều mà bạn tập trung vào sẽ mở rộng. Khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn.
The more thankful I became, the more my bounty increased. That’s because – for sure – what you focus on expands. When you focus on the goodness in life, you create more of it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc hành trình của bạn bắt đầu với lựa chọn đứng dậy, bước ra ngoài, và sống hết mình.
Your journey begins with a choice to get up, step out and live fully.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy đi theo bản năng của mình. Đó là nơi trí khôn chân chính thể hiện bản thân.
Follow your instincts. That’s where true wisdom manifests itself.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn ngồi chờ đợi ai đó sẽ đến cứu bạn, chữa lành bạn, hay thậm chí dù là giúp đỡ bạn, bạn đang lãng phí thời gian đó, bởi chỉ bạn mới có sức mạnh nắm lấy trách nhiệm đẩy cuộc đời mình tiến lên.
If you’re sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward.

0

Là con người có nghĩa là bạn sẽ phạm sai lầm. Và bạn sẽ phạm sai lầm, bởi vì thất bại là cách của Chúa trời để đẩy bạn đi sang hướng khác.
Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God’s way of moving you in another direction.

0

Tôi biết một điều rằng, nếu bạn làm công việc mà bạn yêu, và công việc ấy lấp đầy bạn, phần còn lại sẽ đến.
What I know is, is that if you do work that you love, and the work fulfills you, the rest will come.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể đi là sống theo những giấc mơ của mình.
The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,