Từ khóa: Trực giác

Khi bạn không biết phải làm gì, vậy đừng làm gì. Hãy yên lặng để bạn có thể nghe thấy giọng nói khẽ khàng thẽ thọt – GPS bên trong dẫn đường cho bạn tới phương Bắc chân chính.
When you don’t know what to do, do nothing. Get quiet so you can hear the still, small voice – your inner GPS guiding you to true North.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn phải rèn luyện trực giác của mình – bạn phải tin tưởng giọng nói bên trong, giọng nói bảo bạn rõ điều phải nói, điều phải quyết định.
You must train your intuition – you must trust the small voice inside you which tells you exactly what to say, what to decide.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người biết được khi nào sự việc là đúng nhất với mình. Hãy lắng nghe con tim.
A person knows when it just seems to feel right to them. Listen to your heart.

Tác giả:
Từ khóa:

Trực giác giống như đọc một chữ mà không phải đánh vần thành lời. Một đứa trẻ không thể làm điều đó vì nó có quá ít kinh nghiệm. Một người trưởng thành biết chữ ấy bởi họ đã thấy nó trước đây.
Intuition is like reading a word without having to spell it out. A child can’t do that because it has had so little experience. A grown-up person knows the word because they’ve seen it often before.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy đi theo cảm xúc của mình. Nếu nó cảm thấy đúng, hãy tiến lên. Nếu nó cảm thấy không đúng, đừng làm nữa.
Follow your feelings. If it feels right, move forward. If it doesn’t feel right, don’t do it.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi luôn lắng nghe những tiếng nói thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn mình.
I trust my intuition. I am willing to listen to that still, small voice within.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

Trực giác là thứ cho người vợ biết người chồng đã làm sai ngay từ trước khi anh ta nghĩ tới việc đó.
Intuition is what tells a wife her husband has done wrong before he thinks of doing it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đôi khi bạn phải ngừng suy nghĩ quá nhiều và chỉ làm điều mà mình biết là đúng.
Sometimes you have to stop thinking so much and just do what you know is right.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trực giác là kinh nghiệm tích tụ trong vô thức hình thành phán đoán trong hiện thực.
Intuition is unconscious accumulated experience informing judgement in real time.

Tin tưởng vào trực giác thường giúp ta tránh khỏi tai họa.
Trusting our intuition often saves us from disaster.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta chứng minh qua khoa học, nhưng chúng ta khám phá qua trực giác.
It is through science that we prove, but through intuition that we discover.

Tác giả:
Từ khóa: ,