Làm hết sức là chưa đủ; đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần thiết.
It’s not enough that we do our best; sometimes we have to do what’s required.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-05T07:49:22+07:00 DanhNgon.Net