Từ khóa: Hoàn hảo

Con người chẳng bao giờ hoàn hảo, cũng như biết hài lòng.
Man is never perfect, nor contented.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo. Bạn phạm phải lỗi, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm mà bạn đã mắc phải. Nếu bạn sống một cách hoàn hảo, bạn sẽ thấy chán ngắt. Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau thì sống để làm gì? Hãy thử những điều mà bạn không nghĩ là mình sẽ thích. Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn đã thử qua…

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng sợ sự hoàn hảo; bạn sẽ không bao giờ chạm đến được nó.
Have no fear of perfection; you’ll never reach it.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.
We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thoải mái trong công việc tạo ra sự hoàn hảo.
Pleasure in the job puts perfection in the work.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta đuổi theo sự hoàn hảo, ta có thể bắt kịp được sự xuất sắc.
Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể.
All of us failed to match our dreams of perfection. So I rate us on the basis of our splendid failure to do the impossible.

Chờ đợi sự hoàn hảo chẳng bao giờ thông minh bằng việc có được sự tiến bộ.
Waiting for perfect is never as smart as making progress.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta chạm được đến sự hoàn hảo, không phải khi không còn gì để thêm vào, mà khi không còn gì để giảm đi.
Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

Tác giả:
Từ khóa:

‘Hoàn thành’ tốt ơn là ‘hoàn hảo’.
‘Done’ is better than ‘perfect’.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta đều biết con người không hoàn hảo, và quá nhiều người trong chúng ta đang lợi dụng nhận thức đó.
We all know it isn’t human to be perfect, and too many of us take advantage of it.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự hoàn thảo không tồn tại – bạn luôn có thể làm tốt hơn và bạn luôn có thể tiến bộ.
Perfection does not exist – you can always do better and you can always grow.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.
If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.
It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà làm hoàn thiện một phần bé nhỏ của công việc còn hơn làm không tốt việc to gấp mười lần.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai trên thế gian này hoàn hảo.
Nếu bạn ghét bỏ con người vì sai lầm của họ,
Bạn sẽ cô độc trên thế gian này.
Vậy nên hãy phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn.
Bạn có thể là lý do vì sao người ta
Lại tin vào tình yêu thương vô điều kiện…
No one in this world is perfect.
If you avoid people for their mistakes,
You will be alone in this world.
So judge less and love more.
You can be the reason why people
Believe in loving without conditions…

Sự xuất sắc/hoàn hảo không phải là đích đến; đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ.
Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey that never ends.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng chúng ta cũng có những bù đắp lại.
Imperfections we all have, but we also have compensations.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thể bạn sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những cánh cửa không phải tất cả đều đóng chặt.
You may live in an imperfect world but the frontiers are not closed and the doors are not all shut.

Sự hoàn hảo trong bất cứ điều gì đều buồn chán không chịu được. Bản thân tôi, tôi thích một chút không hoàn hảo.
Perfection in anything is unbearably dull. Myself, I prefer a touch of imperfection.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tốt hơn là kẻ thù của tốt.
Better is the enemy of good.

Tác giả:
Từ khóa:

Chủ nghĩa hoàn hảo là việc hành hạ bản thân ở mức cao nhất.
Perfectionism is self-abuse of the highest order.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vũ trụ không cho phép sự hoàn hảo tồn tại.
The universe doesn’t allow perfection.

Tác giả:
Từ khóa:

Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.
Perfect numbers like perfect men are very rare.

Tác giả:
Từ khóa: ,