Từ khóa: Ác độc

Khi kẻ ác độc muốn trở thành kẻ thù của bạn, hắn luôn luôn bắt đầu bằng cách trở thành bạn bè.
When a sinister person means to be your enemy, they always start by trying to become your friend.

Lòng ác độc là sự trừng phạt của chính nó.
Wickedness is its own punishment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người là loài động vật tàn ác nhất.
Man is the cruelest animal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser’s chest.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chính những suy nghĩ ác độc của chúng ta làm chúng ta hóa điên.
It is our own evil thoughts which madden us.

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
To the wicked, everything serves as pretext.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;
Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;
Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,
Và kẻ dối trá bằng sự thật.
Conquer anger with non-anger;
Conquer wickedness with goodness;
Conquer stinginess with giving,
And a liar with truth.

Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi.
Cruelty is a tyrant that’s always attended with fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chủ nghĩa tư bản là niềm tin đáng kinh ngạc rằng những người ác độc nhất sẽ làm những điều ác độc nhất vì cái tốt chung của mọi người.
Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone.

Tác giả:
Từ khóa:

Tình yêu và tự do là những từ xấu xí. Có biết bao nhiêu điều tàn ác đã được gây ra nhân danh chúng.
Love and freedom are such hideous words. So many cruelties have been done in their name.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Những lời ác độc bào mòn lòng tự trọng giống như biển cả ăn dần ăn mòn vào bờ.
Cruel words erode the self-esteem like the ocean eats away the shore.

Chúng ta giết chóc trong mỗi bước chân, không chỉ trong chiến tranh, bạo loạn và xử tử. Chúng ta giết chóc khi nhắm mắt lại trước sự nghèo đói, khổ đau và tủi thẹn. Cũng như vậy, tất cả sự bất kính đối với cuộc sống, tất cả nhẫn tâm, tất cả thờ ơ, tất cả khinh miệt đều chính là giết chóc.
We kill at every step, not only in wars, riots and executions. We kill when we close our eyes to poverty, suffering and shame. In the same way all disrespect for life, all hard-heartedness, all indifference, all contempt is nothing else than killing.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta.
Our greatest evils flow from ourselves.

Ở đời có 3 điều đáng tiếc:
Một là việc hôm nay bỏ qua
Hai là đời này chẳng học
Ba là thân này lỡ hư.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả những điều thực sự ác độc đều bắt đầu từ sự ngây thơ.
All things truly wicked start from innocence.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự giận dữ có thể làm anh no trong một giờ, nhưng không thể dựa vào cả một buổi tối; sự kéo dài của nỗi giận trở thành thù hận, sự kéo dài của thù hận trở thành ác tâm.
Anger may repast with thee for an hour, but not repose for a night; the continuance of anger is hatred, the continuance of hatred turns malice.

Tác giả:
Từ khóa: , ,