Tình yêu và tự do là những từ xấu xí. Có biết bao nhiêu điều tàn ác đã được gây ra nhân danh chúng.
Love and freedom are such hideous words. So many cruelties have been done in their name.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-15T17:35:24+07:00 , , , , DanhNgon.Net