Từ khóa: Ngụy biện

Người giỏi bao biện hiếm khi giỏi bất cứ điều gì khác.
He that is good for making excuses is seldom good for anything else.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ làm hỏng lời xin lỗi bằng lý lẽ ngụy biện.
Never ruin an apology with an excuse.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thất bại thực sự không cần lí lẽ ngụy biện. Bản thân nó đã là kết thúc.
A real failure does not need an excuse. It is an end in itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người được khen thưởng hay bị trừng phạt không phải vì điều họ làm, và vì cách mà hành động của họ được định nghĩa. Đó là vì sao mà con người ưa thanh minh cho mình hơn là ưa tự mình hành động tốt đẹp hơn.
Men are rewarded or punished not for what they do but for how their acts are defined. That is why men are more interested in better justifying themselves than in better behaving themselves.

Tác giả:
Từ khóa:

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
To the wicked, everything serves as pretext.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mong muốn có tiền và sự thống khổ của tên trộm không bao giờ có thể được coi là cái cớ cho sự trộm cắp, vì có nhiều người trung thực chịu đựng những gian khổ nặng nề hơn một cách kiên cường. Bởi vậy chúng ta phải tìm cái cớ ở chỗ khác ngoài sự mong muốn có tiền, vì đó là đam mê của kẻ bủn xỉn, không phải của tên trộm.
Want of money and the distress of a thief can never be alleged as the cause of his thieving, for many honest people endure greater hardships with fortitude. We must therefore seek the cause elsewhere than in want of money, for that is the miser’s passion, not the thief’s.

Lợi ích của nhân dân luôn luôn là chứng cớ ngoại phạm của bạo chúa.
The welfare of the people in particular has always been the alibi of tyrants.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ nói lời bào chữa. Bạn bè bạn không cần nó và kẻ thù của bạn sẽ không tin nó.
Never make excuses. Your friends don’t need them and your foes won’t believe them.

Tác giả:
Từ khóa:

Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh minh cho điều đó.
Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kỷ luật là điều bạn phải có để kháng cự lại sự cám dỗ của lý lẽ ngụy biện.
Discipline is what you must have to resist the lure of excuses.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những lời phàn nàn, suy nghĩ kiểu bi kịch, thái độ coi mình là nạn nhân, sự than vãn, oán trách, và tất cả những lời ngụy biện KHÔNG BAO GIỜ giúp bạn tiến đến gần mục tiêu hay giấc mơ dù chỉ một bước thôi. Hãy ném những chuyện vớ vẩn đó đi. Ném đi ảo tưởng rằng bạn XỨNG ĐÁNG được tốt hơn và GIÀNH lấy nó! Ngày hôm nay là một ngày mới!
Your complaints, your drama, your victim mentality, your whining, your blaming, and all of your excuses have NEVER gotten you even a single step closer to your goals or dreams. Let go of your nonsense. Let go of the delusion that you DESERVE better and go EARN it! Today is a new day!

Ngày xửa ngày xưa họ gặp chút vận rủi, và họ đổ lỗi mọi thứ cho điều đó.
Once upon a time they had some bad luck, and they blame everything on that.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có thể tạo ra lý lẽ ngụy biện, hoặc bạn có thể tạo ra tiến bộ. Lựa chọn là của bạn.
You can make excuses or you can make progress. You choose.

Hai điều sai không làm thành một điều đúng, nhưng chúng có thể thành cái cớ tốt.
Two wrongs don’t make a right, but they make a good excuse.

Tác giả:
Từ khóa:

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.
Fate is a misconception, it’s only a cover-up for the fact you don’t have control over your own life.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chẳng có ý nghĩa gì khi dưỡng một trại heo tồi tệ suốt 30 năm, luôn miệng nói. “Thật đó, tôi sinh ra vốn là để làm vũ công ba lê.” Tới lúc đó, heo sẽ là phong cách của bạn.
It’s no good running a pig farm badly for 30 years while saying, ‘Really, I was meant to be a ballet dancer.’ By then, pigs will be your style.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vào thời khắc chân lý, hoặc có lý lẽ ngụy biện, hoặc có kết quả.
At the moment of truth, there are either reasons or results.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những cái cớ là đinh được sử dụng để xây nên ngôi nhà của thất bại.
Excuses are the nails used to build a house of failure.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự lạm dụng ngôn từ là công cụ lớn nhất của lối mánh khóe và ngụy biện, của các đảng phái, bè lũ và phe cánh trong xã hội.
Abuse of words has been the great instrument of sophistry and chicanery, of party, faction, and division of society.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.
Don’t succumb to excuses. Go back to the job of making the corrections and forming the habits that will make your goal possible.