Từ khóa: Đa dạng

Sự đa dạng là linh hồn của lạc thú.
Variety is the soul of pleasure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà thăm dò độ sâu của sự đơn nhất còn hơn mãi mãi chỉ chạm tới bề mặt của sự đa dạng.
Tis better to plumb the depths of unity than forever scratch the surface of variety.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta cần dữ liệu đầu vào, những ảnh hưởng và giọng nói đa dạng. Bạn không thể tìm tất cả câu trả lời cho cuộc đời và công việc chỉ từ một người hay một nguồn tin.
We need a variety of input and influence and voices. You cannot get all the answers to life and business from one person or from one source.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái đẹp của vũ trụ không chỉ là sự thống nhất trong cái đa dạng, mà còn là sự đa dạng trong cái thống nhất.
The beauty of the universe consists not only of unity in variety, but also of variety in unity.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.
Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng có gì dễ chịu mà lại không được nêm gia vị của sự đa dạng.
Nothing is pleasant that is not spiced with variety.

Tác giả:
Từ khóa: