Nếu không có hoạt động không ngừng, mỗi đe dọa của cuộc sống sẽ sớm vượt qua giá trị của cuộc sống.
Without constant activity, the threats of life will soon overwhelm the values.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-29T02:15:28+07:00 , , DanhNgon.Net