Từ khóa: Thông tin

Bạn không cần phải xác định rõ mọi thứ mới có thể bắt đầu bước về hướng đúng.
You don’t have to have it all figured out to take a step in the right direction.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chất lượng suy nghĩ của bạn được quyết định phần nhiều do chất lượng thông tin mà bạn có về việc đó.
The quality of your thinking is largely determined by the quantity of the information you have with which to work.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì tác động mạnh mẽ lên tương lai của bạn hơn là trở thành người thu thập ý tưởng hay và thông tin. Điều đó gọi là làm bài tập về nhà.
Nothing is more powerful for your future than being a gatherer of good ideas and information. That’s called doing your homework.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi thông tin tôi có thay đổi, tôi thay đổi kết luận.
When my information changes, I alter my conclusions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy mài sắc hứng thú của mình với hai đối tượng chính: cuộc sống và con người. Bạn sẽ chỉ thu thập được thông tin từ một nguồn tin nếu bạn hứng thú với nó.
Sharpen your interest in two major subjects: life and people. You will only gather information from a source if you are interested in it.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta cần dữ liệu đầu vào, những ảnh hưởng và giọng nói đa dạng. Bạn không thể tìm tất cả câu trả lời cho cuộc đời và công việc chỉ từ một người hay một nguồn tin.
We need a variety of input and influence and voices. You cannot get all the answers to life and business from one person or from one source.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bí mật của kinh doanh là biết được điều gì đó mà không ai khác biết.
The secret of business is to know something that nobody else knows.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thông tin không phải là kiến thức.
Information is not knowledge.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt.
The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người ta thu được quá nhiều thông tin suốt cả ngày trời đến nỗi người ta chẳng còn biết thế nào là lẽ thường.
Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đâu rồi Cuộc đời mà ta đánh mất trong khi sống? Đâu rồi trí khôn mà ta đánh mất trong kiến thức? Đâu rồi kiến thức mà ta đánh mất trong thông tin?
Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đây là sự thật lớn nhất của thời đại chúng ta: Thông tin không phải là tri thức.
It is the greatest truth of our age: Information is not knowledge.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nền dân chủ phụ thuộc vào việc thông tin được lưu thông tự do trong xã hội.
Democracy depends on information circulating freely in society.

Tác giả:
Từ khóa: , ,