Thời gian tốt nhất để dựng lên một kỷ luật mới là khi ý tưởng vẫn còn mạnh mẽ.
The best time to set up a new discipline is when the idea is strong.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T02:28:45+07:00 , DanhNgon.Net