Từ khóa: Quả quyết

Sự thiếu quả quyết là hạt giống của nỗi sợ.
Indecision is the seedling of fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thiếu quả quyết là kẻ trộm cơ hội.
Indecision is the thief of opportunity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có sự khác biệt lớn giữa người quản lý quả quyết và kẻ chuyên quyền.
There’s a big difference between a decisive manager and a tyrant.

Những kẻ thù bên trong chúng ta: Sự thờ ơ, thiếu quả quyết, nghi ngờ, lo lắng và quá thận trọng.
The enemies inside us: Indifference, Indecision, Doubt, Worry, and Over-caution.

Đứng giữa đường rất nguy hiểm; bạn sẽ bị đâm ngã bởi xe cộ từ cả hai bên.
Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không cần nhiều sức mạnh để thực hiện, nhưng cần nhiều sức mạnh để quyết định phải làm gì.
It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.
The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.
The path to success is to take massive, determined action.

Hãy suy nghĩ trước khi hành động và rồi hành động quả quyết. Vận mệnh ưu ái người can đảm.
Think before you act and then act decisively. Fortune favors the brave.

Cách để phát triển sự quả quyết là bắt đầu ngay nơi bạn đang đứng, với câu hỏi ngay tiếp theo mà bạn phải đối mặt.
The way to develop decisiveness is to start right where you are, with the very next question you face.

Tác giả:
Từ khóa:

Ta đánh mất nhiều vì sự không quả quyết hơn là vì quyết định. Sự không quả quyết là kẻ ăn trộm cơ hội.
More is lost by indecision than wrong decision. Indecision is the thief of opportunity. It will steal you blind.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định.
Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Với một cái đầu cương quyết, muốn làm là bước đầu tiên dẫn tới làm. Nhưng nếu chúng ta không muốn làm, nó sẽ trở thành không thể.
To a resolute mind, wishing to do is the first step toward doing. But if we do not wish to do a thing it becomes impossible.

Tác giả:
Từ khóa: ,