Đừng bao giờ nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết hay chính đáng đến bao nhiêu, lại không phải là tội ác.
Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-08T07:28:13+07:00 , DanhNgon.Net