Nghèo đói là cha đẻ của cách mạng và tội ác.
Poverty is the parent of revolution and crime.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T01:54:28+07:00 , , , DanhNgon.Net