Tác giả: Karl Marx

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!
Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite!

Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội.
The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.
The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội.
Democracy is the road to socialism.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.
The history of all previous societies has been the history of class struggles.

Lịch sử là quan tòa – đao phủ của nó, người vô sản.
History is the judge — its executioner, the proletarian.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó.
History does nothing; it does not possess immense riches, it does not fight battles. It is men, real, living, who do all this.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chỉ vừa phải chịu cảnh chia cách không gian, tôi đã nhận ra, với tình yêu, thời gian khác nào ánh sáng mưa sương đối với cây trồng – bởi đấy là dưỡng chất giúp chúng đâm chồi nảy lộc. Tình yêu tôi dành cho em sẽ hiển hiện rõ khi em xa cách tôi, to lớn như bộ mặt của gã khổng lồ. Tình yêu này chứa đựng tất cả tinh thần và tình cảm của tôi.

Tác giả:

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục.

Tác giả:

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.
Every step of real movement is more important than a dozen programmes.

Trong xã hội tư sản, tư bản có tính độc lập và cá tính, còn cá nhân người lao động lại mất tính độc lập và cá tính.
In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều.

Tác giả:

Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.

Muốn mọi người dối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế.

Tác giả:

Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ý thức. Tự do là ý thức về sự cần thiết.
Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử lặp lại, ban đầu là bi kịch, sau là hài kịch.
History repeats itself, first as tragedy, second as farce.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới.
The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.

Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả.
Without doubt, machinery has greatly increased the number of well-to-do idlers.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.
We should not say that one man’s hour is worth another man’s hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time’s carcass.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị.
The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.

Tác giả:
Từ khóa: ,