Từ khóa: Giai cấp

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!
Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite!

Tình yêu nước thường mạnh hơn lòng căm thù giai cấp, và luôn luôn mạnh hơn chủ nghĩa quốc tế.
Patriotism is usually stronger than class hatred, and always stronger than internationalism.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị.
The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.
The history of all previous societies has been the history of class struggles.

Không gì mà con người gắt gao níu giữ nhiều hơn là đặc quyền của giai cấp.
There is nothing to which men cling more tenaciously than the privileges of class.

Tác giả:
Từ khóa: