Từ khóa: Cộng sản

Cộng sản là những người tưởng tượng rằng mình có một tuổi thơ bất hạnh.
Communists are people who fancied that they had an unhappy childhood.

Tác giả:
Từ khóa:

Chủ nghĩa cộng sản có thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được – thành tố của nó là đói khát, thèm muốn và cái chết.
Communism possesses a language which every people can understand – its elements are hunger, envy, and death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi tôi cho người nghèo thức ăn, họ gọi tôi là vị thánh. Khi tôi hỏi tại sao người nghèo không có thức ăn, họ gọi tôi là người cộng sản.
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.

Tác giả:
Từ khóa:

Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.