Từ khóa: Vận động

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.
Every step of real movement is more important than a dozen programmes.

Trái tim muốn đi tiếp; đó là đạo pháp của nó. Vì nếu nó không vận động, nó sẽ chết.
The heart wants to go on; that is its dharma. For unless it moves, it dies.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta nhìn để vận động; chúng ta vận động để nhìn.
We see in order to move; we move in order to see.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.
Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.

Đừng nhầm lẫn vận động với thành tựu. Rất dễ nhầm lẫn khái niệm này khi ta bận rộn. Câu hỏi là: Bận rộn làm gì?
Don’t mistake movement for achievement. It’s easy to get faked out by being busy. The question is: Busy doing what?

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bản tính con người là động; tĩnh hoàn toàn là cái chết.
Our nature lies in movement; complete calm is death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả những gì quan trọng trong khoảng khắc này là sự vận động. Hãy khiến khoảng khắc này trở nên quan trọng, đầy sức sống, và đáng sống. Đừng để nó trôi qua không được chú ý, và không được sử dụng.
All that is important is this one moment in movement. Make the moment important, vital, and worth living. Do not let it slip away unnoticed and unused.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công có lẽ liên quan đến hành động. Những người thành công không ngừng vận động. Họ phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.
Success seems to be connected to action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.

Cuộc sống giống như đi xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải luôn chuyển động.
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống là sự vận động, sự vận động liên tục trong các mối quan hệ và tư duy; cố gắng bắt lấy vận động ấy dưới hình thức quá khứ, như ký ức, là sợ hãi cuộc sống.
Life is a movement, a constant movement in relationship; and thought, trying to capture that movement in terms of the past, as memory, is afraid of life.

Ta hãy sôi sục trên cái vạc không thể lường trước, nỗi bối rối đầy mê hoặc, những thôi thúc làm thành món hổ lốn, phép màu bất diệt của ta – bởi tâm hồn phun ra điều kỳ diệu trong từng giây phút. Vận động và thay đổi là cốt lõi của con người; sự cứng nhắc là cái chết; sự an phận là cái chết; ta hãy nói điều xuất hiện trong đầu, lặp lại bản thân, đối lại bản thân, ném ra sự vô nghĩa ngông cuồng nhất, và đi theo những mộng tưởng tuyệt vời nhất mà không quan tâm thế giới làm gì hay nghĩ gì hay nói gì. Bởi chẳng có gì quan trọng ngoài cuộc sống.
Let us simmer over our incalculable cauldron, our enthralling confusion, our hotchpotch of impulses, our perpetual miracle – for the soul throws up wonders every second. Movement and change are the essence of our being; rigidity is death; conformity is death; let us say what comes into our heads, repeat ourselves, contradict ourselves, fling out the wildest nonsense, and follow the most fantastic fancies without caring what the world does or thinks or says. For nothing matters except life.

Sự phát triển, kỳ lạ thay, phụ thuộc vào việc luôn luôn động một chút, không theo hướng này thì hướng khác.
Growth, in some curious way, I suspect, depends on being always in motion just a little bit, one way or another.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi vận động, vì thế tôi tồn tại.
I move, therefore I am.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy tin tưởng vào sự vận động. Cuộc sống xảy ra ở mức những sự kiện, không phải ngôn từ. Hãy tin vào sự vận động.
Trust only movement. Life happens at the level of events, not of words. Trust movement.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan sát một đứa trẻ, ta thấy rõ ràng rằng sự phát triển tư duy của nó đến từ vận động.
Watching a child makes it obvious that the development of his mind comes through his movements.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ý thức chỉ có có thay đổi; thay đổi chỉ có được thông qua vận động.
Consciousness is only possible through change; change is only possible through movement.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu vũ trụ là sự vận động, nó sẽ không chỉ theo một hướng. Chúng ta nghĩ cuộc đời của mình là đường thẳng, nhưng chính vòng quay của trái đất khiến chúng ta quan sát được thời gian. Hãy bước cùng tôi.
If the universe is movement, it will not be in one direction only. We think of our lives as linear but it is the spin of the earth that allows us to observe time. Walk with me.

Tác giả:
Từ khóa: ,