Từ khóa: Thực tiễn

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.
Every step of real movement is more important than a dozen programmes.

Một aoxơ thực hành đáng giá hơn nhiều tấn thuyết giảng.
An ounce of practice is worth more than tons of preaching.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai đã nghiên cứu khoa học mà không đem áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì người ta đào mương mà không gieo trồng trên cánh đồng, hoặc gieo trồng mà không thu hoạch.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lý thuyết rất hay, nhưng cho tới khi được đưa vào thực tiễn, nó không có giá trị.
Theory is splendid but until put into practice, it is valueless.