Từ khóa: Máy móc

Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả.
Without doubt, machinery has greatly increased the number of well-to-do idlers.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Một cái máy có thể làm công việc của năm mươi người bình thường. Không có máy móc nào có thể làm được việc của một người phi thường.
One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Máy Phân tích không có bất kỳ ý muốn nào để tạo ra bất cứ thứ gì. Nó có thể làm được bất cứ điều gì mà chúng ta biết cách ra lệnh cho nó. Nó có thể theo đuổi phân tích, nhưng nó không có khả năng lường trước bất cứ khám phá mang tính phân tích hoặc sự thật nào. Công việc của nó là hỗ trợ chúng ta trong việc đưa những gì chúng ta đã biết vào hiện thực.
The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis, but it has no power of anticipating any analytical revelations or truths. Its province is to assist us in making available what we are already acquainted with.

Tác giả:
Từ khóa: