Từ khóa: Văn hóa

Văn hóa khiến tất cả con người trở nên dịu dàng.
Culture makes all men gentle.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.
You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nền văn hóa đáng giá để ta có những mạo hiểm lớn lao. Không có văn hóa, chúng ta chỉ là những con thú dữ chuyên chế.
Culture’s worth huge, huge risks. Without culture we’re all totalitarian beasts.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa.
Every man’s ability may be strengthened or increased by culture.

Tác giả:
Từ khóa:

Văn hóa của chúng ta định hình bởi nghệ thuật và khoa học nhân văn hơn là bởi chính trị.
Our culture is more shaped by the arts and humanities than it often is by politics.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Linh hồn không mang gì theo sang thế giới bên kia, ngoài nền tảng giáo dục và văn hóa. Ở điểm khởi đầu của cuộc hành trình sang thế giới bên kia, nền tảng giáo dục và văn hóa có thể trở thành trợ giúp lớn nhất, hoặc nếu không sẽ thành gánh nặng lớn nhất của người vừa qua đời.
The soul takes nothing with her to the next world but her education and her culture. At the beginning of the journey to the next world, one’s education and culture can either provide the greatest assistance, or else act as the greatest burden, to the person who has just died.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Văn hóa không phải là cái mà chúng ta đã học được, ấy là cái gì còn lại sau khi chúng ta đã quên tất cả những điều đã học: cái còn lại cho ta đó là tư tưởng, là đạo nghĩa, là thị hiếu và quan niệm, nó làm tăng gia và cao nhã cái ý thức của chúng ta về cuộc đời.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai.
Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Không cần phải đốt sách để hủy diệt một nền văn hóa. Chỉ cần khiến người ta ngừng đọc mà thôi.
You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một chức năng chính của nghệ thuật và tư duy là giải phóng cá nhân khỏi sự chuyên chế của nền văn hóa môi trường xung quanh và cho phép anh ta vượt ra khỏi nó và có sự tự chủ về nhận thức và phán đoán.
A primary function of art and thought is to liberate the individual from the tyranny of his culture in the environmental sense and to permit him to stand beyond it in an autonomy of perception and judgment.

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.
Culture: the cry of men in face of their destiny.

Tác giả:
Từ khóa:

Văn hóa muốn gì? Muốn biến vô cùng thành có thể hiểu được.
What does culture want? To make infinity comprehensible.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thuần hóa hổ không phải là một phần của nền văn hóa thực sự, cũng như dạy cừu dữ tợn.
It is not part of a true culture to tame tigers, any more than it is to make sheep ferocious.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai kiểm soát truyền thông đại chúng, người đó kiểm soát văn hóa.
Whoever controls the media, the images, controls the culture.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân.
A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người có thể nhìn vượt qua những bóng tối và dối trá trong nền văn hóa của mình sẽ không bao giờ được người đời hiểu, chứ đừng nói đến được tin tưởng.
Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi thời đại, mỗi nền văn hóa, mỗi phong tục và tín ngưỡng đều có tính cách riêng, những điểm yếu điểm mạnh riêng, cái đẹp riêng và sự tàn nhẫn riêng; nó chấp nhận một số đau khổ nhất định khi cần thiết, kiên nhẫn chịu đựng một số cái ác nhất định. Cuộc sống con người thực sự khốn khổ, thực sự sa vào địa ngục chỉ khi hai thời đại, hai nền văn hóa, hai tôn giáo giao thoa.
Every age, every culture, every custom and tradition has its own character, its own weakness and its own strength, its beauties and cruelties; it accepts certain sufferings as matters of course, puts up patiently with certain evils. Human life is reduced to real suffering, to hell, only when two ages, two cultures and religions overlap.

Tác giả:
Từ khóa: , ,