Từ khóa: Thầy thuốc

Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.

Người ta trả tiền cho công sức của bác sĩ; còn sự tử tế của bác sĩ vẫn mãi là món nợ ân tình.
People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

Tác giả:
Từ khóa:

Vị bác sĩ tốt nhất là người anh chạy tới nhờ và không thể tìm thấy.
The best doctor is the one you run to and can’t find.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu y học phổ cập cho con người sự sáng suốt cũng như tri thức, đó sẽ là sự bảo vệ tốt nhất đối với những bác sĩ có kỹ thuật và được đào tạo tốt.
If popular medicine gave the people wisdom as well as knowledge, it would be the best protection for scientific and well-trained physicians.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bác sĩ nhi khoa như tôi thì có ích gì khi cố giúp các bậc phụ huynh nuôi con cái trưởng thành khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ rồi để chúng bị sát hại nhiều đến như vậy vì một cái cớ thấp hèn?
What is the use of physicians like myself trying to help parents to bring up children healthy and happy, to have them killed in such numbers for a cause that is ignoble?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta chỉ trích tôi vì có vẻ tôi đã bước ra khỏi lĩnh vực chuyên môn để không đứng đắn nhúng chân vào chính trị. Tôi muốn nói rằng tôi đã muộn màng nhận ra rằng sự chăm sóc hàng ngày, những ngôi trường tốt, bảo hiểm y tế, và sự giải giáp hạt nhân thậm chí là những vấn đề quan trọng của bác sĩ nhi khoa hơn là vắc xin bệnh sởi hay vitamin D.
People have criticized me for seeming to step out of my professional role to become undignifiedly political. I’d say it was belated realization that day care, good schools, health insurance, and nuclear disarmament are even more important aspects of pediatrics than measles vaccine or vitamin D.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bác sĩ phải làm việc mười tám tiếng một ngày và bảy ngày một tuần. Nếu bạn không thể an ủi bản thân trước điều này, hãy rời khỏi nghề thôi.
A doctor must work eighteen hours a day and seven days a week. If you cannot console yourself to this, get out of the profession.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những nghĩa vụ đầu tiên của người bác sĩ là giáo dục dân chúng không dùng thuốc… Xà phòng và nước và lẽ thường tình là thuốc sát trùng tốt nhất.
One of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine…. Soap and water and common sense are the best disinfectants.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tên hay hơn cho bác sĩ đa khoa hẳn phải là chuyên gia đa năng.
Better name for the general practitioner might be multispecialist.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sai lầm lớn nhất trong chữa trị bệnh tật là có bác sĩ chữa thể xác và có bác sĩ chữa tinh thần, dù hai thứ đó không thể chia tách.
The greatest mistake in the treatment of diseases is that there are physicians for the body and physicians for the soul, although the two cannot be separated.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
Every patient carries her or his own doctor inside.

Một sự thật theo lô-gic toán học là năm mươi phần trăm bác sĩ tốt nghiệp ở nửa dưới lớp của họ.
It is a mathematical fact that fifty percent of all doctors graduate in the bottom half of their class.

Tác giả:
Từ khóa:

Bác sĩ rất tuyệt vời – chừng nào bạn còn chưa phải cần đến họ.
Doctors are great – as long as you don’t need them.

Tác giả:
Từ khóa: