Tác giả: Trung Dung

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.

Tác giả:

Đạo người quân tử tuy đạm bạc nhưng không chán, giản dị mà có văn hóa.
Quân tử chi đạo, đạm nhi bất yếm, giản nhi văn.

Tác giả:
Từ khóa:

Về nghệ thuật can gián:

Tác giả:

Học cho rộng
Hỏi cho thật kỹ
Suy nghĩ cho thật cẩn thận
Phân biệt cho thật rõ ràng
Làm việc cho hết sức
Như thế mới thành người