Bạn phải hết lòng với một điều gì đó, và khi bạn tìm thấy nó, cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời.
You need to make a commitment, and once you make it, then life will give you some answers.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-24T20:46:34+07:00 , DanhNgon.Net