Từ khóa: Bạo chúa

Bất cứ tên bạo chúa nào cũng tin vào tự do cho chính mình.
Every tyrant who has lived has believed in freedom for himself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái cây tự do đôi khi lại phải làm tươi mới bằng máu của những nhà ái quốc và những tên bạo chúa.
The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lợi ích của nhân dân luôn luôn là chứng cớ ngoại phạm của bạo chúa.
The welfare of the people in particular has always been the alibi of tyrants.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi người dân không phải chịu tên bạo chúa nào, búa rìu dư luận trở thành bạo chúa.
When people have no other tyrant, their own public opinion becomes one.

Trong tất cả những tên bạo chúa ảnh hưởng tới nhân loại, bạo chúa về tôn giáo là tồi tệ nhất.
Of all the tyrannies that affect mankind, tyranny in religion is the worst.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những bạo chúa khôn khéo không bao giờ bị trừng phạt.
Clever tyrants are never punished.

Tác giả:
Từ khóa:

Chống lại bạo chúa là phụng sự Chúa.
Rebellion against tyrants is obedience to God.

Tác giả:
Từ khóa: