Từ khóa: An toàn

Sự an toàn là chính sách bảo hiểm rẻ và hữu hiệu.
Safety is a cheap and effective insurance policy.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng học sự an toàn qua tai nạn.
Don’t learn safety by accident.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quá nhiều người nghĩ về sự an toàn hơn là về cơ hội. Họ dường như sợ sống hơn là sợ chết.
Too many people are thinking of security instead of opportunity. They seem more afraid of life than death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người có thể từ bỏ tự do trân quý để đổi lấy sự an toàn tạm thời ít ỏi không xứng đáng với cả tự do lẫn sự an toàn.
They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hoa hồng giữ hương thơm bằng gai.
Con ong giữ mật thơm bằng nọc.

Tác giả:
Từ khóa:

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.
To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

Đôi khi trong thử thách và nghịch cảnh, ta mới có thể thực sự tìm thấy sự an toàn.

Khi bạn theo lối quá an toàn, bạn đang bước vào mạo hiểm lớn nhất trong đời. Thời gian là tài sản duy nhất chúng ta có.
When you play it too safe, you’re taking the biggest risk of your life. Time is the only wealth we’re given.

Khi bạn đánh cược với sự an toàn, thứ đem ra đặt cược là sinh mệnh.
When you gamble with safety, you bet your life.

Tác giả:
Từ khóa:

An toàn lao động giống như hơi thở – nếu bạn không làm, bạn chết.
Working safely is like breathing – if you don’t, you die.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tàu an toàn trong bến cảng, nhưng đó không phải là ý nghĩa tồn tại của con tàu.
A ship is safe in the port, but that is not what a ship is for.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta có thể dễ dàng cho lời khuyên từ bến cảng an toàn.
One can advise comfortably from a safe port.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cách tốt nhất để làm bạn đời và con cái bạn cảm thấy an toàn không phải là với những khoản tiền gửi trong tài khoản ngân hàng, mà là những khoản gửi nhỏ của sự trìu mến và suy nghĩ kỹ càng vào ‘tài khoản yêu thương’.
The best way to make your spouse and children feel secure is not with big deposits in bank account, but with little deposits of thoughtfulness and affection in the ‘love account.’

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hầu hết con người yêu tiền bạc và sự an toàn nhiều hơn, và sáng tạo xây dựng ít đi khi họ lớn tuổi hơn.
Most men love money and security more, and creation and construction less, as they get older.

Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.
The safest course is to do nothing against one’s conscience. With this secret, we can enjoy life and have no fear from death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhiệm vụ tinh thần mà con người có thể và phải đặt ra cho chính mình không phải là cảm thấy an toàn mà là có thể chấp nhận sự bất an.
The psychic task which a person can and must set for himself is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cảm giác thiếu an toàn là cảm giác tồi tệ nhất mà những cặp tình nhân có thể cảm thấy: đôi khi ngay cuộc hôn nhân buồn tẻ không tình yêu cũng còn tốt đẹp hơn. Cảm giác thiếu an toàn vặn vẹo ý nghĩa và đầu độc lòng tin tưởng.
Insecurity is the worst sense that lovers feel: sometimes the most humdrum desireless marriage seems better. Insecurity twists meanings and poisons trust.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự an toàn không đắt, nó vô giá.
Safety isn’t expensive, its priceless.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đòi hỏi sự an toàn, hãy đòi hỏi sự phiêu lưu. Thà sống 30 năm đầy phiêu lưu còn hơn 100 năm an toàn trong góc.
Don’t ask for security, ask for adventure. Better to live 30 years full of adventure than a 100 years safe in the corner.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự an toàn của bạn gặp nguy khi tường nhà hàng xóm cháy.
Your own safety is at stake when your neighbor’s wall is ablaze.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tự do mà không có an toàn báo trước sự hỗn loạn, nỗi lo âu và sợ hãi không ngừng. An toàn mà thiếu tự do nghĩa là nô dịch. Vậy nên chúng đứng riêng sẽ chỉ là tồi tệ; chỉ khi đứng cùng nhau chúng mới đem lại cuộc sống tốt đẹp. Nhưng, một chữ “nhưng” lớn ở đây: tuy cả hai đều cần thiết và bổ sung lẫn nhau, chúng lại gần như không tương thích.
Freedom without security portends chaos, perpetual anxiety and fear. Security without freedom means slavery. So, each on its own is awful; only together they make for a good life. But, a big “but”: being both necessary, complementing each other, they are nevertheless virtually incompatible.

Không gì an toàn vững chắc đến mức tiền bạc không thể cướp đi.
Nothing is so strongly fortified that it cannot be taken by money.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ hèn nhát chỉ dám đe dọa khi mình an toàn.
The coward only threatens when he is safe.

An toàn không phải là thao tác trí tuệ để chúng ta hoạt động. Nó là vấn đề sự sống và cái chết. Chính tổng nỗ lực chúng ta đổ vào quản lý an toàn quyết định người chúng ta làm cùng sẽ sống hay sẽ chết.
Safety is not an intellectual exercise to keep us in work. It is a matter of life and death. It is the sum of our contributions to safety management that determines whether the people we work with live or die.

Tác giả:
Từ khóa: