Tác giả: Horace

Tiền bạc hoặc là phục vụ, hoặc là cai trị chủ của nó.

Tác giả:

Sự an toàn của bạn gặp nguy khi tường nhà hàng xóm cháy.
Your own safety is at stake when your neighbor’s wall is ablaze.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Học vấn càng tăng thêm giá trị bản thân.

Tác giả:

Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

Tác giả: